“Delta” warianty öz-özüni ýok edip başlady

Ýaponiýaly gözlegçiler ýaňy-ýakynda ýurtdaky keselleriň sanynyň birden azalandygyny gözden geçirende möhüm netijäniň üstünden bardylar. Pandemiýa döwründe çalt ýaýran we hopwly hasap edilen “Delta” wariantynyň köp mutasiýa sebäpli täsirsiz ýagdaýa öwrülýändigi anyklandy.

Dünýäde agdyklyk eden koronawirusyň “Delta” görnüşiniň öz-özüni ýok edip biljekdigi we muny eýýäm Ýaponiýada amala aşyrandygy mälim edildi. “Japan Times” gazetine beýanat beren alymlaryň pikirine görä,, üç aý mundan ozal has ýokançly bolan “Delta” warianty erbet täsir eden hem bolsa, häzirki wagtda Ýaponiýada günde diňe 140 sany adamda kesel ýüze çykýar. Awgust aýynda kesellän adamlaryň sany 23 müňe ýetipdi. Şondan bäri sanlar ep-esli azaldy, mysal üçin, paýtagt Tokioda, geçen hepdäniň anna güni bary-ýogy 16 sany kesellän adam hasaba alyndy.

Deltanyň ýokaşma derejesiniň duýdansyz peselmegi baradaky çaklamalaryň biri, dowamly mutasiýa wirusy hereketsizleşdirýär. Mutasiýa wirusy hasam güýçlendirip bilýän bolsa-da, köpelip barýarka öz-özüni ýok etmek mümkinçiligine hem sezewar bolýar.

Mişimadaky Milli genetika institutynyň genetika professory Ituro Inoue “Japan Times” gazetine beren interwýusynda: “Ýaponiýadaky “Delta” wariantynyň ýokaşma güýji gaty ulydy. Ýöne mutasiýa geçmegi bilen wirusyň özüni köpeldip bilmejekdigine ynanýarys” – diýdi.

Şol bilim edarasynyň biomedikal ylymlar we biomedikal inženerçilik kafedrasynyň müdiri Dr. Simon Klark hem aşa köp mutasiýa wirusyň ölmegine sebäp bolup biljekdigini aýtdy. Klark: “Wirus gaty köp mutasiýa geçýär we bir nokatdan soň köpelmeýär”- diýip, çykyş etdi.

 

Gara gyş geldiÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar