TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Delta” warianty öz-özüni ýok edip başlady

Ýaponiýaly gözlegçiler ýaňy-ýakynda ýurtdaky keselleriň sanynyň birden azalandygyny gözden geçirende möhüm netijäniň üstünden bardylar. Pandemiýa döwründe çalt ýaýran we hopwly hasap edilen “Delta” wariantynyň köp mutasiýa sebäpli täsirsiz ýagdaýa öwrülýändigi anyklandy.

Dünýäde agdyklyk eden koronawirusyň “Delta” görnüşiniň öz-özüni ýok edip biljekdigi we muny eýýäm Ýaponiýada amala aşyrandygy mälim edildi. “Japan Times” gazetine beýanat beren alymlaryň pikirine görä,, üç aý mundan ozal has ýokançly bolan “Delta” warianty erbet täsir eden hem bolsa, häzirki wagtda Ýaponiýada günde diňe 140 sany adamda kesel ýüze çykýar. Awgust aýynda kesellän adamlaryň sany 23 müňe ýetipdi. Şondan bäri sanlar ep-esli azaldy, mysal üçin, paýtagt Tokioda, geçen hepdäniň anna güni bary-ýogy 16 sany kesellän adam hasaba alyndy.

Deltanyň ýokaşma derejesiniň duýdansyz peselmegi baradaky çaklamalaryň biri, dowamly mutasiýa wirusy hereketsizleşdirýär. Mutasiýa wirusy hasam güýçlendirip bilýän bolsa-da, köpelip barýarka öz-özüni ýok etmek mümkinçiligine hem sezewar bolýar.

Mişimadaky Milli genetika institutynyň genetika professory Ituro Inoue “Japan Times” gazetine beren interwýusynda: “Ýaponiýadaky “Delta” wariantynyň ýokaşma güýji gaty ulydy. Ýöne mutasiýa geçmegi bilen wirusyň özüni köpeldip bilmejekdigine ynanýarys” – diýdi.

Şol bilim edarasynyň biomedikal ylymlar we biomedikal inženerçilik kafedrasynyň müdiri Dr. Simon Klark hem aşa köp mutasiýa wirusyň ölmegine sebäp bolup biljekdigini aýtdy. Klark: “Wirus gaty köp mutasiýa geçýär we bir nokatdan soň köpelmeýär”- diýip, çykyş etdi.

 

Gara gyş geldi

Ýene-de okaň

“Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň biletleriniň bahasyny arzanlatdy

Gyş paslynda berjaý edilmeli kadalar

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

Teswirle

array(6) { ["language_code"]=> string(2) "tk" ["locale"]=> string(5) "tk_TK" ["text_direction"]=> bool(false) ["display_name"]=> string(2) "TM" ["native_name"]=> string(2) "TM" ["different_language"]=> bool(false) }