TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Daşary ýurtlulara haj parzyny berjaý etmäge mümkinçilik döredilýär

Daşary ýurtlular Mekgä goýberilýär. Saud Arabystanynyň hökümeti 3 ýyldan soňra, ilkinji gezek daşary ýurtlulara haj parzyny berjaý etmäge mümkinçilik döredýär.

Beýleki ýurtlardan haj parzy üçin geljek adamlaryň sanyny 1 million adama çenli artdyrmak kararyna gelindi. 65 ýaşdan kiçi bolan daşary ýurt raýatlaryna haj parzyny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berler. Ýöne olar hem hökmany kowid sanjymyny almaly bolarlar. Şeýle hem Saud Arabystanyna baranlarynda koronawirus ýokanjynyň negatiw netijenamasyny görkezmeli bolarlar.

Geçen ýyl ýurduň hökümeti diňe ýurt içindäki zyýaratçylaryň 60 müňüsine keramatly Käbä zyýarat etmäge rugsat edipdi. Pandemiýadan öňki döwürde bolsa 2,5 milliona çenli adam haj parzyny etmäge bu ýere gelýärdi.

 

Stambul-Türkmenbaşy ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy

 

Ýene-de okaň

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

THY-den Aşgabat ugry boýunça goşmaça ýörite uçar gatnawy

Teswirle