TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Daşary ýurtda galan türkmen raýatlary pasport möhletini uzaldyp biler

Özlerine bagly bolmadyk sebäpler boýunça daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlary pasportlarynyň möhletini uzaldylyp bilerler. Bu «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetme girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanunynda beýan edilýär.

“Türkmenistan” gazetinde çap edilen kanunda şeýle beýan edilýär:

29-njy maddanyň altynjy böleginiň dördünji tesiminden soň şu mazmunly tesimi goşmaly:

«Daşary ýurt döwletlerinde wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň, özlerine bagly bolmadyk sebäpler boýunça daşary ýurt döwletlerinden Türkmenistana gidip bilmeýän halatlarynda, olaryň hereket ediş möhletleri tamamlanan ýa-da tamamlanýan pasportlarynyň hereket ediş möhletleri Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary esasynda uzaldylyp bilner.».

 

Gök çaýyň düzüminde koronawirusa garşy peýdaly maddanyň bardygy anyklandy

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle