TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Bütindünýä Banky Toparynyň we Halkara Pul Gaznasynyň bilelikdäki wirtual duşuşyklary

Bütindünýä Banky Toparynyň we Halkara Pul Gaznasynyň her ýylda geçirilýän ýazky maslahatlarynyň çäklerinde wirtual görnüşde geçirilýän Bütindünýä Bankynyň we Halkara Pul Gaznasynyň dokuz ýurdunyň wekilçilikli toparynyň Duşuşygyna Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekilleri gatnaşdy. Duşuşygyň dowamynda Ýerine ýetiriji direktorlaryň Bütindünýä Banky we Halkara Pul Gaznasynyň institusional meseleler boýunça hasabatlary we ýurtlaryň delegasiýalarynyň ýolbaşçylarynyň hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça çykyşlary diňlenildi.

Mundan başga-da, Ýewropada we Merkezi Aziýada «ýaşyl» ykdysadyýeti dikeldiş meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Tegelek stol görnüşinde söhbetdeşlik geçirildi we onuň barşynda COVID-19 pandemiýasyndan soňky, ilatyň ähli gatlaklarynyň bähbitlerini göz öňünde tutup, pes uglerodly we durnukly ykdysadyýete geçmegi çaltlaşdyrmak üçin ýurtlaryň ulanan dikeldiş maksatnamalary boýunça tejribe alyşmak üçin Ýewropanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ministrleriniň arasynda pikir alyşmalar boldy.

Duşuşyklaryň ahyrynda mähriban Watanymyzyň halkara giňişliginde abraý-mertebesiniň belende galmagynda ägirt uly işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.

 

Saglygy goraýyş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna goşmaça hak tölemek

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda metanol önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistan konteýner gatnawlary baradaky Ylalaşyga goşular

Ulag boýunça türkmen-rus topary dörediler

Teswirle