JEMGYÝET

Buraw gämisi çuňluk rekordyny goýdy

Ýaponiýada ýer titremesini öwrenmek üçin geçirilen ylmy-buraw gözleg işleriniň netijesinde ummanda çuňlugyň rekordy goýuldy. Ýaponiýanyň umman kenarlarynda işleýän gözlegçiler deňiz düýbündäki çökündileri barlamak üçin 8 kilometrden gowrak  çuňluga baryp ýetidiler. Mundan ozal, baryp 1978-nji ýylda geçirilen gözleg işlerinde 7 kilometr çuňluga ýetilipdi

Deňziň düýbündäki geçirilen barlag işleri üçin degişli enjamlary 8 kilometr çuňluga ýetirmek üçin 2 sagat 40 minut gerek boldy.

“Kaimei” ylmy-barlag gämisi arkaly geçirilen buraw işleri sebitdäki uly ýer titremeleriň taryhyny öwrenmek taslamasynyň çäginde amala aşyrylýar.

Ylmy-barlag işleriniň geçirilýän ýerleri 2011-nji ýylda Ýaponiýada bolup geçen 9.1 ululygyndaky ýer titremesiniň merkezine golaýdygy mälim edildi.

Innsbruk uniwersitetiniň alymy Prof. Maýkl Strasser bu taslama bilen baglanyşykly ummanyň düýbünden alnan çökündileriň ozal bolup geçen ýer titremeleriniň taryhy barada jikme-jik maglumat almaga mümkinçilik berjekdigini aýtdy.

Mundan ozal, 1978-nji ýylda “RV Glomar Challenger” tarapyndan Ýuwaş ummanyndaky Mariana çöketliginde geçirilen ylmy-barlaglarda 7 kilometrlik çuňluga ýetilipdi.

 

Aşgabadyň we onuň dostlukly-doganlykly şäherleriniň häkimleriniň halkara mejlisi geçirildi

 

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär