Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy esasan hem, Ýewropa ýurtlarynda möwç alan maýmyn mama keseli üçin köpçülikleýin sanjym etmegiň zerurlygynyň ýokdugyny belleýär. Käbir bilermenleriň aýtmagyna görä, bu kesele garşy sanjym we antiwirus serişdeleriniň ýeterlik gorunyň çäklidigi hem bellenilýär.

– Maýmyn mamasy bilen koronawirus biri-birine meňzeş keseller däl. Mama keselinde başga alamatlar bolup, ol diňe gaty ýakyn fiziki ýakynlyk arkaly ýaýraýar. Bu ýagdaý maşgalada we jemgyýetçilik toparlarda ýüze çykyp biler – diýip, BSGG-niň mama keseli boýunça maksatnamasynyň sekretariatynyň ýolbaşçysy Rozamund Lýuis belläp geçdi.

BSGG-niň hünärmenleri arassaçylyk düzgünleriniň wirusyň ýaýramagynyň öňüni almaga kömek etjekdigini nygtaýar.

Häzirki wagtda dünýäde maýmyn mama keseli bilen ýüzlerçe adam hasaba alyndy. Şeýle ýagdaýyň ABŞ-nyň Waşington ştatynda hem ýüze çykandygy bellenilýär. Mundan başga-da, Massaçusets, Nýu-ýork we Florida şäherlerinde hem keselleriň ýüze çykandygy aýdylýar.

Şeýle näsaglar Kanada, Awstraliýa we Kolumbiýa ýaly şäherlerde hem hassahana ýerleşdirildi.

Ýewropa ýurtlarynda – Belgiýa, Beýik Britaniýa, Germaniýa, Ispaniýa, Italiýa, Niderlandlar, Portugaliýa, Fransiýa, Şwesiýa ýaly ýurtlarda bu kesel peýda boldy.

 

Bişkek-Urumçi awiagatnawlar dikeldilýär