BMG-Merkezi Aziýa: 2022-2025-nji ýyllar üçin Maksatnama gol çekildi

Özbegistanyň Daşkent şäherinde BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýetiniň Ýerine ýetiriji sekretary Geda Fathi Waliniň gatnaşmagynda BMG-niň Neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýetiniň Merkezi Aziýa boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna gol çekmek hem-de ony işe girizmek dabarasy geçirildi.

Köpugurly gepleşiklerde Türkmenistanyň wekiliýetine daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew ýolbaşçylyk etdi.

Çykyşlaryň barşynda bellenilişi ýaly, bu sebitleýin maksatnamanyň hereket edip başlamagy sebitiň ýurtlarynyň hukuk goraýjy edaralarynyň korrupsiýa, adam söwdasyna, neşe serişdeleriniň bikanun dolanşygyna hem-de guramaçylykly jenaýata garşy göreşmek babatyndaky mümkinçilikleriniň has hem giňeldilmegine itergi berer.

Şeýle-de gepleşikleriň dowamynda häzirki döwrüň kiberjenaýatçylyk, maglumat we biologiki howpsuzlygyna wehim abanmagy ýaly meselelere garşy göreşmek babatynda köpugurly hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi boýunça hem işjeň pikirler alyşyldy.

Türkmenistanyň BMG hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlygynyň strategiki häsiýetini bellemek bilen, türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Türkmenistanyň howpsuzlyk meselelerine çemeleşmeleriň ählumumy bitewiligi, onuň düzüjileriniň bölünmezligi konsepsiýasyndan ugur alýandygyny we bu babatda BMG-niň Neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýeti bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berýändigini nygtady.

Häzirki wagtda Türkmenistan 2011-nji ýylyň Aşgabat jarnamasynyň hem-de Merkezi Aziýada terrorçylyga garşy göreşmek boýunça Hereketleriň bilelikdäki meýilnamasynyň düzgünlerine esaslanmak bilen, BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça Ählumumy strategiýasynyň sebit derejesinde durmuşa geçirilmegi ugrunda işjeň çäreleri alyp barýar.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan 2020-2023-nji ýyllar üçin Neşe serişdeleri boýunça komissiýanyň agzasy bolmak bilen, bu meselä barlyşyksyz göreşmek babatynda köptaraplaýyn gün tertibiniň meseleleriniň çözülmegi ugrunda öz tagallalaryny yzygiderli dowam etmäge meýillidir. Şu nukdaýnazardan, Kiçi toparyň Ýakyn we Orta Gündogarda neşe serişdeleriniň bikanun dolanşygy hem-de garyşyk meseleler boýunça 55-nji mejlisiniň Türkmenistanda geçirilmegi boýunça hem teklip beýan edildi.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň BMG-niň Neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýeti bilen hyzmatdaşlygynyň ulgamlaýyn hem-de yzygiderli häsiýeti aýratyn bellenilip geçildi. BMG-niň Neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýetiniň Merkezi Aziýa boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna gol çekmek arkaly, şu gün biz muny doly tassyklaýarys, diýip W.Hajiýew nygtady.

 

Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleriniň duşuşygy geçirildiÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar