TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Birža täzelikleri: Birleşen Arap Emirlikleriniň täjirleri nah ýüplük satyn aldylar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, “Türkmengaz” döwlet konserniniň kärhanalarynda öndürilen suwuklandyrylan gazy we polietileni satyn aldylar.

Gazbeton bölekleri Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleriniň söwdalarynyň esasyny düzdi. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna BAE-niň we Gyrgyzystanyň telekeçilerine nah ýüplük ýerlenildi.

Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 3 million 898 müň dollaryndan gowrak boldy. Birleşen Arap Emirlikleriniň täjirleri nah ýüplük satyn aldylar.

Geleşikleriň bahasy 6 million 987 müň manatdan gowrak boldy

Redminiň 12 GB-lyk içki ýatly telefony

 

 

 

Ýene-de okaň

Gümrük ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

«Sanly TIR» ulgamynyň ornaşdyrylyşy boýunça tejribe duşuşygy

Uçar kerosini, polietilen we tehniki kükürt islegden peýdalandy

Teswirle