TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Birnäçe ýurt serhetlerini açýar

Indoneziýa, Taýland, Wýetnam we Malaýziýa serhetleri açyp syýahatçylyk pudagyny dikeltmegi meýilleşdirýärler. Şeýle-de bolsa, hünärmenler sebitiň köp böleginde sanjym derejesiniň pes bolmagy we az täsirli sanjymlaryň giňden ulanylmagy ýagdaýy agyrlaşdyryp biler öýdüp gorkýarlar.

“CNN”-iň habar bermegine görä, çäklendirmeler ýatyrylmazdan ozal ýokary täsirli sanjymlar bilen sanjym derejesi ýeterlik bolmasa, onda Günorta-Gündogar Aziýanyň saglyk ulgamlary çaltlyk bilen ýaramazlaşyp biler.

Şeýle hem Günorta-Gündogar Aziýanyň köp ýurtlary üçin sanjym ýetmezçiligi sebäpli ýakyn aýlarda köpçülikleýin sanjymlaryň amala aşyrylyp bilinmejekdigini göz öňünde tutmak möhümdir.

“Reuter” habar gullugy, Wýetnamyň Fukuok adasyndaky kurorty geljek aý daşary ýurtly syýahatçylara açmagy meýilleşdirýändigini habar berdi.

Taýland oktýabr aýyna çenli paýtagty Bangkok we beýleki esasy ugurlary daşary ýurtly syýahatçylar üçin açar we bu syýahatçylyk pudagyny janlandyrar diýip umyt edýär. “CNN”-iň waksina yzarlaýyş ulgamyna görä, Taýland ilatynyň takmynan 21% -i doly sanjym edildi.

Ilatynyň 56% -den gowragy doly sanjym edilen, sanjym derejesiniň iň ýokary derejesine eýe bolan Malaýziýa syýahatçylar üçin esasy dynç alyş mekany bolan Langkawini açdy.

Indoneziýa barada aýdylanda bolsa, syýahatçylara ýurduň käbir ýerlerine, şol sanda Bali kurort adasyna girmäge rugsat berler.

 

“Barselona” topary tälimçisini çalyşmagy mümkin

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle