TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Birinji türkmen-özbek sebitara forumy geçirilýär

Şu günler türkmen wekiliýeti Özbegistan Respublikasynyň Buhara şährinde gulluk iş saparynda bolýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken degişli resminamasyna laýyklykda, wekiliýetiň agzalary saparyň dowamynda Türkmen-özbek sebitara forumyna, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Söwda-senagat edaralarynyň arasyndaky Işewürlik geňeşiniň mejlisine, Türkmenistanyň we Özbegistanyň önümçilik mümkinçilikleriniň sergisine, türkmen-özbek bilelikdäki dostluk konsertine gatnaşarlar.

Birinji türkmen-özbek sebitara forumy Buhara şäherinde geçirilýär. Oňa Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, maýa goýum we daşary söwda ministri Sardor Umurzakow, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Atdaýew we iki ýurduň hökümet wekiliýetleri gatnaşdy.

Özbek metbugatyndaky habara görä, bu forum Özbegistanyň Maýa goýumlar we daşary söwda ministrligi, Buhara sebit hökümeti we Söwda-senagat palatasy bilen bilelikde guraldy. Iki ýurduň ministrlikleri, edaralary, pudak birleşikleri, ýerli hökümetler, telekeçiler we metbugat wekilleri gatnaşýarlar.

Forumyň çäginde ikitaraplaýyn söwda we ykdysady şertnamalara, maýa goýum şertnamalarynyň taslamalaryna, türkmen hyzmatdaşlary bilen sebitara hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky şertnamalara gol çekmek meýilleşdirilýär.

Oba hojalygy, awtoulag senagaty, dokma, himiýa we nebithimiýa senagaty, ulag we logistika, energiýa, syýahatçylyk we beýleki pudaklarda bilelikdäki maýa goýum taslamalary boýunça pikir alşylýar.

Forumda, Özbegistanyň ähli sebitlerindäki pudak birleşikleri we ýerli häkimýetler her sebitiň mümkinçilikleri barada anyk maýa goýum tekliplerini öz içine alýan maglumatnamalary bererler.

Şeýle hem, türkmen tarapy bilen baglaşylan şertnamalaryň we şertnamalaryň çäginde durmuşa geçirilýän taslamalar, hususan-da, 308 million dollarlyk 8 eksport şertnamasy, 10 million dollarlyk 1 import şertnamasy we 10 million dollarlyk uly maýa goýum taslamasy durmuşa geçirilişi barada pikir alyşmalar geçirilýär.

Şeýle hem türkmen wekiliýetiniň Buhara saparynyň çäklerinde “Türkmenistan we Özbegistan: Özara gatnaşyklaryň täze taryhy döwründe ösüşiň geljegi” atly maslahat geçirildi.

 

Horwatiýa ýewro pul birligi zonasyna resmi taýdan goşuldy

Ýene-de okaň

Türkmen-wenger gepleşikleri: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkiýäniň Merkezi bankynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Türkmenistan bilen Wengriýa bilelikde derman serişdelerini öndürmek isleýär

Ata Watan Eserleri

Teswirle