TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Biler bolsaňyz: «Adidas» we «Puma» iki doganyň kompaniýalary

Sport lybaslary boýunça dünýä belli «Adidas» we «Puma» markalaryny esaslandyryjylaryň, aslynda, aga-inidigini bilýärdiňizmi? Bu markalary doganlar Adolf («Adidas») we Rudolf («Puma») Dasslerler esaslandyrdy.

Dogry, iki dogan bütin ömrüne biri-birine bäsdeş bolup ýaşady. Ilki başlarda olar bir aýakgap kärhanasynda bile işleýärdiler. Ýöne soňra özbaşdak önümçilige bolan isleg doganlaryň ýollaryny aýyrdy. Şeýlelikde, olaryň her haýsy öz kärhanasyny we markasyny esaslandyrdy. Bu bäsdeşlik doganlaryň ömrüniň ahyryna çenli dowam etdi.

Taryhy maglumatlara görä, aradan çykmazyndan öň doganlaryň ikisi hem ýaraşyp, güýçlerini birleşdirmegi isläpdirler. Ýöne duşuşmak we birleşmek olara nesip etmändir. Diňe 2009-njy ýylda «Adidas» we «Puma» kompaniýalarynyň ýolbaşçylary güýçleri birleşdirmek barada ilkinji ädimleri ätdiler.

 

Açyk Gapylar : Telekommunikasiýalar we informatika instituty

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle