JEMGYÝET

Biler bolsaňyz: «Adidas» we «Puma» iki doganyň kompaniýalary

Sport lybaslary boýunça dünýä belli «Adidas» we «Puma» markalaryny esaslandyryjylaryň, aslynda, aga-inidigini bilýärdiňizmi? Bu markalary doganlar Adolf («Adidas») we Rudolf («Puma») Dasslerler esaslandyrdy.

Dogry, iki dogan bütin ömrüne biri-birine bäsdeş bolup ýaşady. Ilki başlarda olar bir aýakgap kärhanasynda bile işleýärdiler. Ýöne soňra özbaşdak önümçilige bolan isleg doganlaryň ýollaryny aýyrdy. Şeýlelikde, olaryň her haýsy öz kärhanasyny we markasyny esaslandyrdy. Bu bäsdeşlik doganlaryň ömrüniň ahyryna çenli dowam etdi.

Taryhy maglumatlara görä, aradan çykmazyndan öň doganlaryň ikisi hem ýaraşyp, güýçlerini birleşdirmegi isläpdirler. Ýöne duşuşmak we birleşmek olara nesip etmändir. Diňe 2009-njy ýylda «Adidas» we «Puma» kompaniýalarynyň ýolbaşçylary güýçleri birleşdirmek barada ilkinji ädimleri ätdiler.

 

Açyk Gapylar : Telekommunikasiýalar we informatika instituty

 

Ýene-de okaň

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň ilçihanasynda bolup, gynanjyny bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy

“Liwerpul” täze tälimçisini yglan etdi