TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
Ata Watan Ylhamy

Belent ady ýürekleriň kelamy”:….Daýanç Baýramow

Belent ady ýürekleriň kelamy

Belent sarpaň  kerem keramat bilen
Kerem keramatyň şan şöhrat bilen
Adyň yüreklerde berk söýgi bilen
Belent adyň gutly bolsun Arkadag

Halkyň söýgüsini gazanan ynsan
Mähir söygiň bilen döredýän guryan
Iliň yurduň bagtyny  janyndan islän
Belent adyň gutly bolsun Arkadag

Türkmen halkymyzyň milli Lideri
Saňa sarpa sana hormatyň bary
Ýüreklerin Gahrymany daýanjy
Milli lider adyň bilen Arkadag

Halkymyzyň sana beren adyny
Ýürekde göterip şan şöhratyny
Ady ýürekleriň mähir mukamy
Belent adyň gutly bolsun Arkadag

Dayanc Baýramow  Türkmen Döwlet Medenýet inistitutynyň

Teatr sungaty fakultetiniň 4 nji ýyl talyby

Hormatly okyjy!

Eger goşgularyňyzy saýtymyzda neşir edilmegini isleýän bolsaňyz onda atawatanylhamy@gmail.com salgysyna öz fotosuradyňyz bilen iberip bilersiňiz. Goşgularyňyz Word formatynda, fotosuradyňyz bolsa JPEG formatynda iberilmelidir. Adyňyz, familýaňyz  e-mail bilen hökman görkezilmelidir. Eger  isleseňiz özüňiz baradaky maglumatlary hem iberip bilersiňiz. “Ata Watan ylhamy” şygryýet sahypamyza gelýän goşgulary redaktirlemek Gülşirin Hanowa ynanyldy. Biz neşir edilen goşgularda Gülşirin Hanowanyň goşgular boýunça gysga synyny hem Size ýetireris. Hormatly okyjylarymyz Siz hem goşgular boýunça öz tankydy bellikleriňizi we synlaryňyzy goşgynyň aşagyndaky ýörite bölüme ýazyp bilersiňiz. 

“Ýürek Sözüm” : Agamyradowa Ogulabat Agamyradowna

Ýene-de okaň

Watan tarypy:Läle Zakirowa

Watan:Öwezgeldi Taganow

Saňa:Sapa Hommadow

Teswirle