TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
Ata Watan Ylhamy

“Ýürek Sözüm” : Agamyradowa Ogulabat Agamyradowna

“ÝÜREK SÖZÜM”

Ylym-bilim diyip, çykdym yollara,
Özge ýurda gadamlarymy basdym.
“Ynanýaryn, başararsyň, ýeňersiň”
Diýlen beýik söze, men gulak asdym.
Saçlarymy sypap, daran günleriň,
Dolanyp gelmegini, isleýan eje.
Ýyljajyk gujagyn, doly mahirden,
Şol mahriňden, ganmak isleýan eje!
“Gyzym mertsiň, polatýaly mäkämsiň, ,
Başyň dik tut beýikWatanyň barka.
Bu bir sanalgy gün, derrewjik geçer”,
Diýipdiň, bal sözüň küýseýän kaka!
‘Hany yylgyr, mydam gülsin gözleriň,
Aglamak ýok, sana söygimiz sonsuz.
Diyip, öz gözünden, ýaşlar akdyran,
Uýam, durmuş kyn ekeni dogansyz.
Gözel Mary, önüp-ösen mekanym,
Şol toprakda oýnap ösdüm, ulaldym.
Ýurduma kömegim ýetmeli diyip,
Ençe wagt aýra, gezmeli boldum.
Abat aýdar: nesip etsin ödemek,
Şol beýik ynama ýürekden uýup.
Ozal körpejämiz diýenleň bary,
Indi yüzlenyarler, mugallym diyip”
Agamyradowa Ogulabat Agamyradowna
Türkiye respublikasynyň Bartyn șäherindaki Bartyn uniwersitetiniň “Synp
we jemgyyetçilik ugry boyunça mugallymçylyk” bölüminin talyby.
Şahyr Gülşirin Hanowaynyň gysga syny :
Ogulabadyň bu goşgusy, Watanyň, ene-atanyň beýik ynamyma ýugrulan juwan ýüregiň sözi. Elbetde käbir ýüzugra düzedilýän kiçijek tehniki kemçilikler diýmeseň bu goşga kämil goşgy diýibermeli. Goşgy ýazmagyny dowam etse Ogulabada geljegine uly ynam bildirilýän ýaş şahyr duýip arkaýyn aýtsa bolar!
Gülşirin HANOWA 

Hormatly okyjy!

Eger goşgularyňyzy saýtymyzda neşir edilmegini isleýän bolsaňyz onda atawatanylhamy@gmail.com salgysyna öz fotosuradyňyz bilen iberip bilersiňiz. Goşgularyňyz Word formatynda, fotosuradyňyz bolsa JPEG formatynda iberilmelidir. Adyňyz, familýaňyz  e-mail bilen hökman görkezilmelidir. Eger  isleseňiz özüňiz baradaky maglumatlary hem iberip bilersiňiz. “Ata Watan ylhamy” şygryýet sahypamyza gelýän goşgulary redaktirlemek Gülşirin Hanowa ynanyldy. Biz neşir edilen goşgularda Gülşirin Hanowanyň goşgular boýunça gysga synyny hem Size ýetireris. Hormatly okyjylarymyz Siz hem goşgular boýunça öz tankydy bellikleriňizi we synlaryňyzy goşgynyň aşagyndaky ýörite bölüme ýazyp bilersiňiz. 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/alkysnama-orazbibi-muhammetdurdyyewa/

Ýene-de okaň

Watan tarypy:Läle Zakirowa

Watan:Öwezgeldi Taganow

Saňa:Sapa Hommadow

Teswirle