SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Belawia» 30-njy aprele çenli Aşgabada uçmaz

Belarus Respublikasynyň «Belawia» awiakompaniýasy halkara howa gatnawlarynyň birnäçesine, şol sanda Aşgabada goýlan çäklendirmeleriň möhletini ýene-de uzaltdy. Bu barada awiakompaniýanyň resmi saýty habar berdi.

Çeşmäniň habar berşi ýaly, Minsk ― Aşgabat ugry boýunça howa gatnawlaryna goýlan çäklendirmeler şu aýyň 30-na çenli ýene-de uzaldyldy.

Şeýle hem «Belawianyň» uçarlary 30-njy aprele çenli Budapeşte, 16-njy maýa çenli Almaata, 30-njy oktýabra çenli Ženewa uçmaz.

Bulardan başga-da, awiakompaniýa Russiýanyň käbir şäherlerine uçuşlaryň wagtlaýyn ýatyrylandygyny habar berdi.

Uçuşlaryň ýatyrylan döwri üçin petek satyn alan ýolagçylaryň petekleriniň möhletini 30-njy iýuna çenli uzaldyp ýa çalşyp biljekdigi habar berildi.

Çäklendirmeleriň wagty görkezilen senesinden soňra ýene-de üýtgedilse ýa uçarlaryň gatnawy ýolsa goýulsa, awikompaniýanyň resmi saýty bu barada goşmaça habar berer.

 

Açyk Gapylar : Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri

Merkezi Aziýanyň iň iri dag-lyža şypahanasy gurlar