TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Begenç Gündogdyýew Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesine bellenildi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda guramaçylyk meselelerine seredildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Türkmenistanyň Prezidenti şol mejlisde Ministrler Kabinetiniň işini döwrüň talabyna laýyklykda guramak maksady bilen, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň howpsuzlyk, harby we hukuk meseleleri boýunça orunbasarynyň wezipesini ýapmak baradaky Karara gol çekdi.

Şoňa laýyklykda, ozal Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesini hem ýerine ýetiren Çarymyrat Amanow başga işe geçmegi mynasybetli Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesinden boşadyldy.

Goranmak ministri general-leýtenant Begenç Gündogdyýew Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesine bellenildi.

 

 

Döwlet howpsuzlyk geňeşi: ýolbaşçylar wezipä bellendi

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle