TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Bäsleşikler we tenderler barada…

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty hökmünde hormatly okyjylarymyz üçin saýtymyzda ýurdumyzda yglan edilýän gurluşyklar, dürli harytlaryň satyn alynmagy babatdaky bäsleşikleri, ýagny tenderleri yzygiderli saýtymyza ýerleşdirýändigimizi habar bermek isleýäris.

Ýurdumyzyň esasy neşirlerinde çap edilýän bäsleşikleri we tenderleri saýtymyzyň hem türkmen dilindäki hem-de rus dilindäki sahypalarynda yzygiderli çap edilýär. Şol bäsleşiklerden we tenderler habarly bolmak üçin biziň saýtymyza hem-de onuň mobil goşundysyndan peýdalanyp bilersiňiz.

Bäsleşikler we tenderler baradaky habarlary türkmen dilinde okamak isleseňiz onda şu ýere basyp, okap bilersiňiz.

Şeýle hem bu habarlary rus dilinde okamak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Mundan başga-da, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda ýerleşdirilýän ýurdumyzyň täzelikleri, bäsleşikler, tenderler, uçar gatnawlary we beýleki habarlardan habarly bolmak isleseňiz onda, mobil goşundymyzy şu aşakdaky linke basyp ýükläp alyp bilersiňiz.
https://www.atavatan-turkmenistan.com/russiya-federasiyasy-halkara-abrayly-yokary-okuw-mekdepleri-2022/

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Latwiýa Respublikasynda saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýeti Tbilisi şäherine gider

Türkmenistanda 2-nji iýunda galla oragyna badalga berler

Teswirle