BIZNES

Bankyň döwrebap binasy açyldy

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Lebap welaýatynyň Magdanly şäher şahamçasynyň iki gatdan ybarat döwrebap binasy dabaraly ýagdaýda açyldy. Bankyň täze binasynyň Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň giňden ýokary ruhubelentlige beslenip geçirilýän baýramy bilen sazlaşmagy aýratyn many-mazmuna eýedir.

Köýtendagyň ajaýyp gözellikleri bilen utgaşyp, şäheriň binagärlik gurluşyna görk berýän, ýaşaýjylaryň şatlygyna öwrülen bu binany Türkmenabat şäheriniň «Demirbetonkonstruksiýa» kärhanasynyň gurluşykçylary gurdular. Müşderiler üçin ähli amatlyklar döredilen, iň kämil tehnologik enjamlar bilen üpjün edilen bankyň täze binasynda 4 bölüm – karz pul, hasaplaşyk, kassa amallary we hojalyk bölümleri hereket eder.

Bankyň täze döwrebap binasynyň açylyp ulanylmaga berilmegi ýurdumyzda bank ulgamynyň maddy enjamlaýyn binýadynyň barha pugtalanýandygynyň, ilata hyzmat edmek nokatlarynyň yzygiderli giňeldilýändiginiň, halkymyza bank hyzmatlarynyň häzirkizaman ülňülerine laýyk getirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Bu ýerde medeniýet we sungat işgärleriniň joşgunly aýdym-sazlaryna giň gerim berilmegi, ýaşuly nesliň wekilleriniň, bank ulgamynyň işgärleriniň hoşallyk çykyşlarynyň ýaýbaňlandyrylmagy şatlyk-şowhuna, ýokary ruhubelentlige beslenip geçen dabarany ýatdan çykmajak pursatlara öwürdi.

 

Türkmen küştçüsine grossmeýster derejesi berildi

Ýene-de okaň

German kompaniýalary bilen Garlyk magdan toplumy boýunça hyzmatdaşlyk etmek meýilleşdirilýär

Türkmen-german işewürlik maslahaty: köp sanly ylalaşyklara gol çekildi

Türkmen halkynyň Milli Lideri Germaniýanyň banklaryny Türkmenistanyň banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy

German kompaniýalary Arkadag şäheriniň taslamalaryna gatnaşmaga çagyryldy

Germaniýaly işewürlere elektroenergetika pudagynda işlemek mümkinçiligine garamagy teklip edildi

Türkmenistan “ADIPEC 2023” sergisine gatnaşar

Ata Watan Eserleri