MEDENIÝET

Aziýanyň iň görmegeý erkekleriniň sanawynda öňdebaryjy kim?

Gazagystanyň meşhur aýdymçysy Dimaş Kudaýbergen «King Choice» tarapyndan düzülen «Aziýanyň iň görmegeý 100 erkegi ― 2021» sanawynyň birinji basgançagynda görkezildi.

Guraýjylar tarapyndan berilýän habara görä, gazagystanly aýdymça rekord mukdarda ― 5,834 milliondan gowrak peýdalanyjy ses berdi. Emma ses berlişik heniz tamamlananok. Ol 30-njy sentýabra çenli dowam eder.

Ikinji orunda Koreýa Respublikasynyň BTS toparynyň agzasy Kim Sokjin bar. Onda 5,804 milliona ýakyn ses aldy. Sanlara seretseň, ol gazagystanly aýdymçynyň ýeke-täk bäsdeşidir.

Üçünji orunda taýlandly aktýor Win Metawin  bar, oňa 1,4 million ses berlipdir.

 

24-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Ýene-de okaň

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde amerikan agşamy