Aziýanyň iň görmegeý erkekleriniň sanawynda öňdebaryjy kim?

Gazagystanyň meşhur aýdymçysy Dimaş Kudaýbergen «King Choice» tarapyndan düzülen «Aziýanyň iň görmegeý 100 erkegi ― 2021» sanawynyň birinji basgançagynda görkezildi.

Guraýjylar tarapyndan berilýän habara görä, gazagystanly aýdymça rekord mukdarda ― 5,834 milliondan gowrak peýdalanyjy ses berdi. Emma ses berlişik heniz tamamlananok. Ol 30-njy sentýabra çenli dowam eder.

Ikinji orunda Koreýa Respublikasynyň BTS toparynyň agzasy Kim Sokjin bar. Onda 5,804 milliona ýakyn ses aldy. Sanlara seretseň, ol gazagystanly aýdymçynyň ýeke-täk bäsdeşidir.

Üçünji orunda taýlandly aktýor Win Metawin  bar, oňa 1,4 million ses berlipdir.

 

24-nji sentýabrdaky howa maglumaty

ÝENE-DE OKAŇ

ABŞ-nyň Milli awiasiýa we kosmos dolandyryş gullugy (NASA), Ogaýo ştatynyň Kliwlend şäherindäki Glenn gözleg merkezinde Aýda “Wi-Fi” (simsiz sebit) ulgamyny döretmek boýunça işe başlady. “NASA” kompaniýasy dünýädäki internet birikmesi meselelerini “Wi-Fi” gözlegleri bilen çözmegi meýilleşdirýändigini mälim etdi. Bu iş, sebitiň ykdysady ösüş gullugy “Greater Klivlend Partnership” kompaniýasynyň “NASA” bilen habarlaşandan soň başlandy. Gözleg geçirilen Glenn gözleg merkeziniň kompas barlaghanasynyň başlygy Stiw...
Iňlis tebigatçysy we ewolýusiýa teoriýasyny esaslandyryjy Çarlz Darwine degişli mikroskop Angliýanyň London şäherinde auksiona çykar. Mikroskop 343 müňden 480 müň dollar aralygynda alyjy tapar diýlip garaşylýar. Meşhur iňlis biology we tebigy taryhçy Çarlz Darwiniň ogluna beren mikroskopy 15-nji dekabrda auksionda satuwa çykarylar. Mikroskopyň 1825-nji ýylda döredilendigi we Darwiniň döwülmän galan 6 mikroskopynyň biridigi aýdylýar. Beýleki tarapdan, Çarlz Darwin mikroskopy ogly...
Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýanyň Moskwa şäherine 22-nji oktýabrda nobatdaky ýörite gatnawyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugynyň "Telegram" jemgyýetçilik torunda bellenilip geçilipdir. Şol jemgyýetçilik tory hasabynda bellenilip geçilişi ýaly, 18-nji oktýabrda, ýagny şu gün "Sibir" (S7) awiakompaniýasynyň wekilhanasynyň kassasynda 22-nji oktýabrdaky Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça uçar gatnawyna awiapetekleriň satylyp başlanýandygy bellenilipdir. Awiapetekleriň satuwynyň birinji gününde hereketi çäkli...
18-nji oktýabr bütin dünýäde süýjülere biperwaý bolmadyk her bir adam üçin aýratyn bir gündür. Bütindünýä süýji güni diňe bir halaýan süýjüsini iýmegiň lezzetini inkär edip bilmeýänleriň däl, eýsem bu nepisligiň öndürilmegi bilen gönüden-göni baglanyşykly birleşdirdi. Süýjüniň öz tagam aýratynlyklary bolup olara: karamel, süýji, şokolad, kofe we ş.m degişlidir. Süýji iýmegiň lezzetini gaty süýji we ýokary kaloriýaly önüm diýip hasaplaýanlar...
Her ýylyň 18-nji oktýabrynda bütin dünýä ýüzünde galstuk güni bellenilýär. Erkekleriň gündelik durmuşynda, işde, toý-dabaralarda ulanýan naýbaşy bezegleriniň biri-de galstukdyr. Maglumatlara görä, moda taryhçylary galstugyň gelip çykyşyny has irki döwür medeniýetine degişli edýärler. Irki galstuk nyşanlaryny hytaýly hem-de rimli esgerleriň heýkeltaraşlyk we surat eserlerinde görmek bolýar. “Galstuk” sözi golland we nemes sözi bolan “halstuch” diýen sözden gelip çykypdyr. Gadymy...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
886FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar