24-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 24-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 12 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +23° maýyl, gündizine +36… +38° yssy bolar. Howanyňbasyşy 727 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Arçabilde: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 11 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +22° maýyl, gündizine +35… +37° yssy bolar. Howanyňbasyşy 701 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21°, gündizine +31… +36°, kenarýaka etraplarynda +24… +29° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +27… +29°, basyşy 751 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Awazada: howa +26… +28°, basyşy 753 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Balkanabat şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 755 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Tejen şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +11… +16°, gündizine +31… +36° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baýramaly şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +10… +15°, gündizine +30… +35° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 740 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Kerki şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 736 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metr, käýerlerinde 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +12… +17°, gündizine +26… +31° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +29… +31°, basyşy 749 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +27… +29°, basyşy 752 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

 

24-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

ÝENE-DE OKAŇ

Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik ulag üpjünçiligini has-da gowulandyrmak maksady bilen, “Awtomobil Ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gysgaça 0555 belgä jaň edip taksi sargamak hyzmatyny ýola goýdy. Bu barada "www.awtoulag.gov.tm" internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik ulag üpjünçiligini has-da gowulandyrmak maksady bilen, “Awtomobil Ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gysgaça 0555 belgä jaň edip taksi sargamak hyzmatyny ýola goýdy. 0555 gysga...
2022-nji ýylda Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin şäherinde geçirilýän gyşky Olimpiýa oýunlary üçin Olimpiýa alawy ýakyldy. Bu çärä Gresiýanyň gadymy Olimpiýa sebitinde bolup geçdi. Olimpiýa oýunlarynyň alawy Gera hudaýynyň gadymy ybadathanasynda Gün şöhleleri esasynda ýakyldy. Soňra Olimpiýa alawy Afina eltiler we 19-njy oktýabrda Afinadaky "Panatinaikos" stadionynda Hytaýyň wekiliýetiniň agzalaryna gowşurylar. Bu dabara koronawirus pandemiýasy sebäpli tomaşaçysyz geçiriler. Oňa Gresiýanyň Prezidenti Katerina Sakellaropulu,...
Dünýäniň iň gurply gyzjagazy kimkä? Habaryňyz barmy? Munuň jogabyny uzak ýerden däl-de, karollyk maşgalasyndan gözlemeli. Asyl, Beýik Britaniýanyň şazadasy Uilýamyň we gersoginýa Keýt Middltonyň gyzy melike Şarlotta dünýäniň iň baý gyzjagazy eken. Ol degişli sanawda aýdymçy Beýonseniň gyzy Blu Aýwi Karteri we Kim Kardaşýanyň gyzlary Nort we Çokagony yzda galdyrdy. 6 ýaşly gyzjagazyň miras paýy 5 milliard amerika dollaryna deň. Şarlottanyň...
Ýanwar aýynyň sowuk bir gününde, Waşingtonyň metro bekedinde bir adam egilip, skripka çalmaga başlaýar. Ol adam 45 minutda dünýä belli kompozitor Bahyň eserlerinden 6-syny çalýar. Säher bilen 1100 töweregi adam menziliň hyzmatyndan peýdalanýar. Üç minut geçýär we orta ýaşly bir adam sazandanyň skripka çalýandygyny görýär. Ol haýallap, birnäçe sekunt saklanýar we soň etjek işlerinden yzda galmazlyk üçin howlugyp ýöräp...
Koronawirus (Covid-19) garşy sanjymlary işläp düzen kompaniýalar “BioNTech / Pfizer” we “Moderna” 2021-nji ýylda satuwyny takmynan iki esse artdyrar. Öňümizdäki ýyl “Covid-19” sanjym bazarynda has köp sanjym satylyp, täze çaklamalara görä, 93,2 milliard dollar girdeji gazanylar. “Financial Times” neşiriniň habaryna görä, indiki ýyl “BioNTech / Pfizer” 54,5 milliard dollar, “Moderna” 38,7 milliard dollarlyk “Covid-19” sanjymlaryny satar. “SWB” maýa goýum bankynyň maglumat analitigi...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
886FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar