Aşgabatda halkara nebitgaz forumy başlady

Paýtagtymyz Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly halkara maslahatyň öz işine başlady. Ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda geçirilýän halkara foruma dünýäniň ençeme ýurdundan halkara bilermenler, iri halkara nebitgaz guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de ýurdumyzyň nebitgaz pudagyna degişli edaralardyr kärhanalaryň işgärleri gatnaşýarlar.

«Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri we «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy “GaffneyCline” britan kompaniýasynyň goldaw bermeginde «Turkmen Forum» HJ bilen hyzmatdaşlykda geçirilýän foruma ýerli we daşary ýurtly habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem çagyryldy. Forum häzirki pandemiýa şertlerinde garyşyk görnüşde – hem ýüzbe-ýüz hem-de onlaýn tertibinde guralýar. “Zoom” platformasy arkaly köp sanly daşary ýurtly kompaniýalaryň wekilýeti bu foruma gyzyklanma bildirdi.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem gatnaşýan bu forumynda nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli köp sanly çykyşlar diňlenildi.

Forum Türkmenistanyň Prezidentiniň halkara maslahatynyň gatnaşyjylaryna iberen Gutlag hatynyň okalmagy bilen başlandy. Milli Liderimiz öz Gutlag hatynda: “Türkmenistan dünýäde energiýa serişdelerini köp möçberde iberýän döwletleriň biri bolmak bilen, bu serişdeleri daşary ýurtlara ibermegiň durnukly halkara ulgamlaryny döretmegiň tarapdarydyr. Eksport etmegiň ugurlaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ösen köpugurly turba geçirijiler ulgamyny döretmek Garaşsyz döwletimiziň energetika syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugry bolup durýar” diýip belleýär.

ÄHLUMUMY ENERGIÝA ULGAMYNYŇ GELJEGI

Halkara forumy birnäçe mejlislerden durýar. Onuň ilkinji mejlisinde “Ählumumy energiýa ulgamynyň geljegi” ady bilen geçirildi. Bu mejlisde Aziýanyň Ösüş bankynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň hemişelik wekili Çang Çin Ýu alyp baryjy boldy. Biririň mejlisiň dowamynda döwlet ministri – “Türkmengaz” döwlet konserniniň ýolbaşçysy Batyr Amanow, Hytaýyň “CNPC” kompaniýasynyň başlygy Hou Siszýun, Nebiti ekport ediji ýurtlaryň guramasynyň (OPEK) baş sekretary Mohammed Sanusi Barkindo, Ýewropa energiýa hartiýasynyň sekretariatynyň baş sekretary Urban Rusnak, Global gaz merkeziniň ýolbaşçysy Rene Baus, Halkara energetika agentliginiň energetika boýunça baş ykdysadyýetçisi Tim Guld, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik wekili Dmitriý Şlapaçenko, “SOCAR Trading S.A.” kompaniýasynyň ýerine ýeitirji direktory Marýam Almaszade çykyş etdiler.

Daşary ýurtly halkara guramalaryň we kompaniýalaryň wekilleri onlaýn tertipde çykyş edip, Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändiklerini belledi. Hususan-da, Nebiti ekport ediji ýurtlaryň guramasynyň (OPEK) baş sekretary Mohammed Sanusi Barkindo ilkinji gezke şeýle foruma gatnaşýandygyny we Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny belledi.

Ýewropa energiýa hartiýasynyň sekretariatynyň baş sekretary Urban Rusnak bolsa öz wideoýüzlenmesinde ählumumy energiýa ulgamyny ösdürmegiň zerur ugurlarynyň biriniň maýa goýum bolup durýandygyny belledi.

Maslahatyň çäklerinde nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň wajyp meseleleri hem-de bilelikdäki maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça pikir alyşmalar guralar. Onuň pes uglerodly energetika meselesine bagyşlanan bölümleriniň birini bolsa BAE-niň Dubaý şäherinde geçirilýän “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisinden teleköpri arkaly guramak meýilleşdirilýär.

Şeýle hem maslahatyň çäklerinde birnäçe resminamalara gol çekmek göz öňünde tutulýar.

 

 

“BioNTech” Afrikada sanjym öndürerÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar