Aşgabat-Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite gatnaw

Türkmenistanyň “Türkmenistan” awiakompaniýasy şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabat-Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Türkiýäniň Stambul şäheriniň halkara howa menziliniň (www.istairport.com) resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Stambul şäheriniň halkara howa menziliniň resmi saýtynda görkezilýän uçar gatnawlarynyň sanawyna “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň hem ýerine getirjek gatnawy girizilipdir.

Şol sanawda “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň “T5 3901” gatnawy boýunça Aşgabat-Stambul ugry boýunça 14-nji ýanwarda gatnawyny amala aşyrar.

Şeýle hem halka howa menziliniň uçuş tertip sanawynda “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň şol gün yzyna Stambul-Türkmenabat ugry boýunça hem gatnawy amala aşyrjakdygy bellenilýär.

Umuman, dünýäde dowam edýän koronawirus pandemiýasy sebäpli togtadylan halkara uçar gatnawlarynyň ornuna ýörite gatnawlar amala aşyrylýar.

“Türkmenistan” awiakompaniýasy bilen bir hatarda Türkiýäniň “Türkhowaýollary” hem-de Russiýanyň “S7” awiakompaniýalary Türkmenistana ýörite gatnawlary ýerine ýetirýär.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy 2022-nji ýyla geçip, eýýäm 3-nji ýörite gatnawyny amala aşyrmaga taýýarlanýar.

Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy bolsa, 2022-nji ýyldaky ilkinji ýörite gatnawyny ertir, ýagny 14-nji ýanwarda ýerine ýetirmegi göz öňünde tutýar.

 

Türkiýede talyp haky bilen bilim : 2022

4 Dilde gürleýän Sözlük: Makul Sözlük Rus dilinde

 ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar