JEMGYÝET

Aşgabat-Kazan adaty halkara uçar gatnawy amala aşyryldy

Iki ýyldan gowrak wagtdan soň, Aşgabat-Kazan aralygyna gaýtadan dikeldilen ugur boýunça howa arkaly ýolagçy gatnawy amala aşyryldy, munuň şeýledigine Kazanyň howa menziliniň onlaýn-tablosyndaky maglumatlar şaýatlyk edýär.

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Boing 737-82K uçary Aşgabadyň Halkara howa menzilinden 1-nji iýunda 15:07-de ugrady we Kazanyň Halkara howa menzilinde ýerli wagt bilen 16:18-de gondy. Ýoldaky wagt 3 sagat 11 minut boldy.

Uçuşlar her hepdäniň çarşenbe güni ýerine ýetiriler. Şeýle hem Türkmenistan BAE-i bilen howa arkaly ýolagçy gatnawyny gaýtadan ýola goýdy.

 

Aşgabat-Köneürgenç ugry boýunça zyýarat otlusy guralýar

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarüsti gaz geçirijisi taslamasyna ygrarly

Türkmen halkynyň Milli Lideri german işewürlerini hyzmatdaşlyga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Merkezi Aziýanyň Prezidentleriniň Kansler Olaf Şols bilen duşuşygyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda 200-den gowrak desganyň gurluşygy alnyp barylýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Ýewropa ugry Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde möhüm orun eýelär

Ata Watan Eserleri