TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Aş­ga­bat gur­lu­şyk or­ta hü­när mek­de­bi: “Açyk Gapylar 2023”

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk  we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi­niň  Aş­ga­bat gur­lu­şyk or­ta  hü­när mek­de­bi  Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä, Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi­niň Aş­ga­bat gur­lu­şyk or­ta hü­när mek­de­bi 2023-2024-nji okuw ýy­lyn­da oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän or­ta mek­dep­le­riň we hü­när-teh­ni­ki mek­dep­le­riň uçu­rym­la­ry­ny, har­by bö­lüm­le­riň es­ger­le­ri­ni, eda­ra kär­ha­na­lar­da iş­le­ýän ýaş­la­ry şu ýy­lyň 15-nji ap­re­lin­de we 6-njy ma­ýyn­da ge­çi­ril­jek «AÇYK GA­PY­LAR»
gü­nü­ne ça­gyr­ýar.

Çärä gatnaşjak ýaşlara mekdepde okuwlaryň guralyşy, okuwa girmek üçin talap edilýän resminamalar, taýýarlanylýan hünärler, alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri hem-de talyplaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri barada gi­ňişleýin maglumat berler. «Açyk gapylar» güni mekdebiň birinji binasynda sagat 14:00-da geçirilýär.

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri, Türk­me­nis­ta­nyň Gah­ry­ma­ny Gur­ban­sol­tan eje
şa­ýo­lu­nyň 10-njy ja­ýy.
Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 28-14-56, 28-20-04, 28-07-74

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Se­ýit­na­zar Seý­di adyn­da­ky Türk­men döw­let mu­gal­lym­çy­lyk ins­ti­tu­ty: “Açyk Gapylar 2023”

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

«Ýylyň talyby-2023» bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Teswirle