Aşgabadyň şäheriniň gününde doglan bäbeklere sowgatlar gowşurylar

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygyny guramaçylyk hem-de ýokary derejede geçirmek babatda degişli Karara gol çekildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli dabaralary we çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen hökümet topary düzüldi we geçiriljek çäreleriň hem-de dabaralaryň meýilnamasy tassyklandy.

Hormatly Prezidentimiz Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygyny uly guramaçylyk derejesinde belläp geçmek babatda degişli ýolbaşçylara tabşyryklar berdi.

Milli Liderimiz Aşgabat şäheriniň gününde, ýagny 25-nji maýda paýtagtymyzdaky awtobus gatnawlarynyň mugt  bolmalydygyny belläp, şol gün dünýä inen ýaş bäbekler üçin hem olaryň durmuşynda hem ýatdan çykmajak wakalar beslenmelidigini belledi.

Okap bilersiňiz  19 ýaşda millioner

25-nji maýda dünýä inen ilkinji bäbege oglan bolsa Paýtagt, gyz bolsa Merjen ýa-da Maýa diýen atlaryň dakylmagynyň örän möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny bellän milli Liderimiz dünýä inen bäbekleriň maşgalalaryna sowgatlaryň gowşurylmagyny belledi.

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy