DÜNÝÄ

Angela Merkeliň hormatyna oýunjak aýylar ýasaldy

Nemes oýunjak öndüriji kompaniýasy, 16 ýyl Germaniýa Federatiw Respublikasynyň kansleri bolup işlän Angela Merkeliň hormatyna bir oýunjak aýy ýasady. Merkele meňzeşligi bilen geň galdyrýan, 40 santimetrlik oýunjagyň satuw bahasy 189 ýewro barabardygy mälim edildi. Ýöne oýunjak aýylaryň gymmatlygyna garamazdan, gysga wagtyň içinde doly satylyp gutardy.

Germaniýanyň Bawariýa ştatynyň Koburg şäherinde ýerleşýän “Hermann-Spielwaren” oýunjak kompaniýasy Merkeliň wezipesinden gitjekdigini mälim edenden soň oýunjaklary öndürmäge başlady. Boýy 40 santimetr bolan  bu oýunjakda Merkeliňki ýaly meňzeş saç düzümi bar, dyrnaklary bolsa ‘Merkel rombusy’ diýlip atlandyrylýan rowaýata öwrülen el hereketini edip bilýär.

“Bild” gazetiniň habaryna görä, iň gadymy ovunjak ]ndxrvqn zawodlarynyň biriniň müdiri Martin Hermann “Teddi aýylary häzirki zaman taryhynyň pursatlaryny sungat görnüşi hökmünde görkezmäge synanyşýarlar” -diýip, beýan etdi.

 

“Taliban” hereketi BMG-niň BaÅŸ Assambleýasynda çykyÅŸ etmekçi

Ýene-de okaň

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy