Amerikan aýdym-saz baýraklarynyň ýeňijileri belli boldy

Los-Anjelesdäki “Microsoft” teatrynda Kardi B-iň alyp baryjylygynda 2021-nji ýyldaky Amerikan aýdym-saz baýraklarynyň ýeňijileri belli boldy. Günorta Koreýanyň “BTS” topary ýylyň aýdymçysy ýaly üç baýrak bilen meşhur boldy. Oliwiýa Rodrigonyň ýylyň täze aýdymçysy hökmünde saýlanan baýrak gowşurylyş gijesinde meşhurlaryň gyzyl haly nepisligini hem görmäge mynasypdyr.

Ine, 2021-nji ýyldaky Amerikan aýdym-saz baýraklarynyň ýeňijileri:

Ýylyň aýdymçysy:

“BTS” topary

Ýylyň iň täze aýdymçysy:

“Oliwia Rodrigo”

Ýylyň hyzmatdaşlygy:

“Doja Cat ft. SZA, (Kiss Me More)”

TOP TREND aýdym

“Megan The Stallion, (Body) ”

Iň gowy şekilli aýdym

“Lil Nas X, MONTERO (Call Me By Your Name)”

Iň gowy erkek aýdymçy

Ed Şeeran

Iň gowy zenan aýdymçy

Taylor Swift

Iň gowy iki ýa-da topar aýdymçylary

“BTS”

Iň gowy Pop albomy

Taylor Swift, (Evermore)

Iň gowy Pop aýdymy

BTS, (Butter)

Iň gowy erkek ýerli aýdymçysy

Luke Bryan

Iň gowy aýal ýerli aýdymçysy

Carrie Underwood

Iň gowy ýerli aýdymy

Gabby Barrett, (The Good Ones)

Iň gowy erkek Hip-Hop aýdymçysy

“Drake”

Iň gowy zenan Hip-Hop aýdymçysy

Megan Thee Stallion

Iň gowy Hip-Hop albomy

Megan Thee Stallion, (Good News)

Iň gowy Hip-hop aýdymy

Kardi B, (Up)

Iň gowy erkek R&B aýdymçysy

“The Weeknd”

Iň gowy zenan R&B aýdymçysy

“Doja Cat”

Iň gowy R&B albomy

“Doja Cat, (Planet Her)”

Iň gowy R&B aýdymy

“Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak), “Leave the Door Open””

Iň gowy Rep aýdymçysy

“Machine Gun Kelly”

Ylham beren aýdymçy

“Carrie Underwood”

Iň gowy elektronika aýdymçysy

“Marshmello”

 Iň gowy gospel aýdymçy

“Kanye Uest”

 

Türkmenistanda köp çagaly maşgalalara ýeňillikÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar