Altyn balyklar awtoulag dolandyrmagy öwrendi

Ysraýyl alymlary haýwanat dünýäsinde möhüm ähmiýete eýe hasaplanýan bir işi ýerine ýetirdiler. Altyn balyklaryna awtoulag ulanmagy öwreden gözlegçiler, gury ýerde gezmek we ýollaryny tapmak ukybynyň bardygyny ýüze çykardylar. Gözlegiň çäginde tigirlere ýerleşdirilen akwariumda alty sany altyn balyk ulagy otagdaky belli bir nyşana sürüp bildi. Olaryň biri daş-töweregi öwrenmek üçin özbaşdak çykdy. Hünärmenleriň pikiriçe, balyklaryň gury ýerde hereket etmek we nawigasiýa düşünişleriniň tebigy gurşaw bilen çäklenmeýändigini subut etmek, olaryň çylşyrymly gurluşly jandarlardygyny aňladýar.Ysraýyl gözlegçileri balyklara awtoulag sürmegi öwredenlerinden soň, gury ýerde gezmek ukybynyň bardygyny anykladylar. “Ben-Gurion” uniwersitetiniň alymlary balyklaryň awtoulagy sürmegi üçin “FOV” (Balyk bilen işleýän ulag) döretdiler. Robot awtoulagy, “LIDAR” bilen uzakdan duýgurmak tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, ulagyň ýerdäki ýagdaýy we oturdylan suw çüýşesiniň içindäki balygyň ýerleşişi barada maglumat ýygnamak üçin impulsly lazer çyrasyny ulanýarlar.“Science Direct” ylmy žurnalynda neşir edilen gözlegiň awtorlaryndan biri Şaçar Giwon: “Geň galdyryjy zat, balyklaryň guraly ulanmagy öwrenmegi üçin köp wagt gerek däl. Ilki bilen bulaşýarlar. Ýöne öz hereketleri bilen “FOV” hereketleriniň arasynda arabaglanyşygyň bardygyna tiz düşünýärler” –diýdi.

Şeýle-de bolsa, alty sany altyn balyk, hersi takmynan 10 sürüjilik sapagyny aldy. Balyklar gözlegçiler tarapyndan kesgitlenen maksada ýetenlerinde iýmit bilen sylaglandy.

Biologiýa professory we newrolog alym Ronen Segew käbir altyn balyklaryň beýlekilerden has gowy sürüjidigini aýtdy.

Beýleki bir tarapdan, alymlar balygyň tebigy suw gurşawyndan daşarda gezmek üçin aň-bilim ukybynyň bardygyna düşünmek haýwanlaryň esasy nawigasiýa ukyplary baradaky ylmy bilimleri giňeltjekdigini bellediler.

Segew: “Biz adamlar özümizi aýratyn hasaplaýarys we köpimiz balyklary başlangyç jandarlar diýip hasaplaýarys. Bu dogry däl. Bizden başga-da örän möhüm we örän akylly jandarlar bar” -diýdi.

Okuwyň egindeş ýazyjysy, kompýuter alymy we neýroologiýa boýunça gözlegçi Ohad Ben-Şahar, kesgitlenen maksatlara ýetmekden başga-da, binanyň içinde gezelenç edendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ben-Şahar: “Bir altyn balygyň tutuş binany gözegçiliksiz aýlanmagyna ýol berýäris we onuň öwrenilip başlandygyny gördük. Ol otaglaryň birine girip, gizlenip başlady “-diýdi.

Beýleki bir tarapdan, bu işe gatnaşmadyk ABŞ-nyň Riçmond uniwersitetinden özüni alyp barşyň neýro-ylmy hünärmeni Kelli Lambert balyklaryň awtoulag dolandyrmak ukybynyň düýbünden geň galdyrmaýandygyny aýtdy.

 

“Hollywood”-yň meşhur ýyldyzy barada film surata düşüriler

 ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar