TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Hollywood”-yň meşhur ýyldyzy barada film surata düşüriler

“Hollywood”-yň ýyldyz aktrisalarynyň biri Odri Hepbörniň ömür-döredijiligi barada film surata düşüriler. “Oskar” baýragynyň dalaşgäri italiýaly režissýor Luka Guadaninonyň režissýorlyk etjek kinosynda Hepbörniň keşbini Runi Mara ýerine ýetirer. Maranyň şol bir wagtyň özünde prodýuserlik hem etjek kinosynyň ssenarisini Maýkl Mitnik ýazar. “Apple” kompaniýasynyň hemaýatkärligindäki filmde Hepbörniň şahsy durmuşy, filmleri barada söhbet açylar. 1929-1993-nji ýyllarda ýaşap geçen Odri Hepbörn “Hollywood”-yň nyşanlarynyň biri hasaplanýar. Oskarly owadan aktrisa “Tiffanide ertirlik”, “Meniň ajaýyp leýdim”, “Sabrina”, “Rim kanikuly”, “Garaňky düşýänçä garaş”, “Şarada”, “Nädip milliony almaly” ýaly “Hollywood”-yň nusgawy filmlerinde surata düşüpdi. Oskardan başga-da Emmi, Toni, Gremmi baýraklaryny-da gazanan aktrisa ÝUNISEF bilen ynsanperwer çärelerine işjeň gatnaşýardy. Ady belli edilmedik filmiň surata düşüriljek we ekranlara çykaryljak wagty öňümizdäki günlerde mälim ediler.

Aktýorlar üçin biopikde başga bir teatry oýnamak girdejili tejribe bolup biler. Mişel Williams, “Merilin bilen hepdeligimde” filminde Merilin Monrony keşbi üçin Oskar gazandy, Robert Downi Jr bolsa Çarli Çaplin keşbinde “BAFTA” aldy. Şeýlelik bilen Runi Mara, “Apple TV +” -iň Odri Hepbörniň durmuşy baradaky nobatdaky täze taslamasynda iki gezek dalaşgär görkezilenden soň Oskar baýragyny aljakdygyna umyt baglamaga esas bar.Ilkinji başy 2011-nji ýylda şwesiýaly ýazyjy Stiegg Larrsonyň “Aýallary ýigrenýän erkekler” atly kitap seriýasyna esaslanyp, “Dragon Tattoo with the Girl” atly iňlis diline uýgunlaşmagy üçin film dünýäsine geldi. Daniel Kreýgiň öňdebaryjy adamynyň garşysynda hüşgär we haker Lisbez Salander keşbini janlandyrdy. Ondan soň, Keýt Blanşetiň eponim keşbine aşyk bolan Patrika Haýsmiz-iň “Duzuň bahasy” romanynyň uýgunlaşmagy Karolda ýalňyz suratçy gahrymanyna dalaşgär görkezildi.

 

12-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Türkmenistan Halkara habarlar merkezini açdy

«Türkmenfilm» birleşigi täze multfilmini hödürleýär

«Türkmenfilm» birleşigi täze kinolaryny hödürleýär

Teswirle