“Hollywood”-yň meşhur ýyldyzy barada film surata düşüriler

“Hollywood”-yň ýyldyz aktrisalarynyň biri Odri Hepbörniň ömür-döredijiligi barada film surata düşüriler. “Oskar” baýragynyň dalaşgäri italiýaly režissýor Luka Guadaninonyň režissýorlyk etjek kinosynda Hepbörniň keşbini Runi Mara ýerine ýetirer. Maranyň şol bir wagtyň özünde prodýuserlik hem etjek kinosynyň ssenarisini Maýkl Mitnik ýazar. “Apple” kompaniýasynyň hemaýatkärligindäki filmde Hepbörniň şahsy durmuşy, filmleri barada söhbet açylar. 1929-1993-nji ýyllarda ýaşap geçen Odri Hepbörn “Hollywood”-yň nyşanlarynyň biri hasaplanýar. Oskarly owadan aktrisa “Tiffanide ertirlik”, “Meniň ajaýyp leýdim”, “Sabrina”, “Rim kanikuly”, “Garaňky düşýänçä garaş”, “Şarada”, “Nädip milliony almaly” ýaly “Hollywood”-yň nusgawy filmlerinde surata düşüpdi. Oskardan başga-da Emmi, Toni, Gremmi baýraklaryny-da gazanan aktrisa ÝUNISEF bilen ynsanperwer çärelerine işjeň gatnaşýardy. Ady belli edilmedik filmiň surata düşüriljek we ekranlara çykaryljak wagty öňümizdäki günlerde mälim ediler.

Aktýorlar üçin biopikde başga bir teatry oýnamak girdejili tejribe bolup biler. Mişel Williams, “Merilin bilen hepdeligimde” filminde Merilin Monrony keşbi üçin Oskar gazandy, Robert Downi Jr bolsa Çarli Çaplin keşbinde “BAFTA” aldy. Şeýlelik bilen Runi Mara, “Apple TV +” -iň Odri Hepbörniň durmuşy baradaky nobatdaky täze taslamasynda iki gezek dalaşgär görkezilenden soň Oskar baýragyny aljakdygyna umyt baglamaga esas bar.Ilkinji başy 2011-nji ýylda şwesiýaly ýazyjy Stiegg Larrsonyň “Aýallary ýigrenýän erkekler” atly kitap seriýasyna esaslanyp, “Dragon Tattoo with the Girl” atly iňlis diline uýgunlaşmagy üçin film dünýäsine geldi. Daniel Kreýgiň öňdebaryjy adamynyň garşysynda hüşgär we haker Lisbez Salander keşbini janlandyrdy. Ondan soň, Keýt Blanşetiň eponim keşbine aşyk bolan Patrika Haýsmiz-iň “Duzuň bahasy” romanynyň uýgunlaşmagy Karolda ýalňyz suratçy gahrymanyna dalaşgär görkezildi.

 

12-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik TäleýnamaÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar