TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

 Alsgeýmer keseline garşy göreşmek üçin derman tassyklandy

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Alsgeýmer keseline garşy göreşmek üçin Aduhelm dermanyny tassyklady.

«Bu ýagdaý 20 ýylyň içinde birinji gezek emele geldi» diýip, BBS ýazýar.

«Biogen» tarapyndan öndürilen bu derman «Aduhelm» diýlip atlandyrylýar. Ol alsgeýmeriň alamatlaryna däl-de, esasy sebäplerine täsir edýär. Aduhelm amyloid ― bu adam beýnisinde näsazlyklary emele getirip, öýjüklere zeper ýetirýän we ýat, pikir we aragatnaş bilen bagly kynçylyk döredýän täsirleri bölekleýär.

Bu derman 80 ýaşa çenli we keseliň başlangyç döwründäki näsaglara laýyk gelýär. Derman ýokary dozalarda ulanylanda kognitiw peselişini bilinýän derejede haýalladýar.

 

Megan Marklyň kitabyna uly gyzyklanma

 

 

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle