TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

ABŞ-nyň Prezidenti Baýden Saud Arabystanynda

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden Palestina we Ysraýyl saparlaryndan soňra Saud Arabystanyna bardy.

Saud Arabystanynyň habar gullugy “SPA”-nyň habaryna görä, ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň Saud Arabystanyna amala aşyran saparynyň çäginde iki ýurduň energetika, maýa goýum, aragatnaşyk we saglyk ministrlikleri hem-de bu ugurlardaky degişli pudak edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak babatda birnäçe möhüm ylalaşyklar gazanyldy.

Iki ýurduň arasynda gol çekilen 18 ylalaşyk hem-de ähtnamalar Saud Arabystanynyň ýurdy 2030-njy ýyla çenli ösdürmek maksatnamasynyň çäklerinde geljegi uly bolan pudaklarda maýa goýumlary özleşdirmek maksady bilen gol çekildi.

Şol ylalaşyklaryň 13-si energetika pudagy bilen baglaşykly boldy. Şeýle hem ABŞ-nyň “Boeing” awiagurluşyk kompaniýasy, “Medtronik” lukmançylyk enjamlaryny öndürýän kompaniýasy. şeýle hem “Digital Diagnostics” programma üpjünçiligi kompaniýasy bilen şertnamalar baglaşyldy.

Mundan başga-da, Saud Arabystanyň Kosmos gullugy ABŞ-nyň NASA edarasy bilen hyzmatdaşlyk etmegi üçin hukuk binýady döredildi.

bulardan başga-da, Saud Arabystanynyň Aragatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ministrligi ABŞ-da ýerleşýän maglumat tehnologiýasy pudagyndaky öňdebaryjy kompaniýa bolan “IBM” we ABŞ-nyň Milli aragatnaşyk we maglumat dolandyryş gullugy (NTIA) bilen özara düşünişmek hakyndaky ähtnama gol çekdi.

Iki ýurduň arasynda arassa energetika we jemgyýetçilik saglygy, lukmançylyk ylymlary we gözleg ugurlary boýunça özara düşünişmek hakyndaky ähtnamalar boýunça ylalaşyk gazanyldy.

 

Dünýädäki iň gowy awiakompaniýalary

Ýene-de okaň

Putine “Belarus” kysymly traktor sowgat edildi

Amerikanyň işewür topary Türkmenistana geler

Ata Watan Eserleri

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Teswirle