TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

ABŞ doly sanjym edilen syýahatçylar üçin açyk

ABŞ koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly syýahat çäklendirmelerini ýeňilleşdirýär we Angliýa, Ýewropa Bileleşigi we beýleki syýahatçylara öz serhedini açýar.

Şu ýylyň noýabr aýyndan başlap, sanjymyň iki dozasyny alan daşary ýurtly syýahatçylar Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna uçup baryp bilerler.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda çäklendirmeler ilki Hytaý üçin girizilipdi we soňra beýleki ýurtlary hem öz içine alypdy.

Ýurduň ýolbaşçylygy täze düzgünleriň gury ýer serhetlerine degişli däldigini, bu çäklendirmeleriň Kanada we Meksika ýaly serhetleşýän ýurtlar üçin entek hem öz güýjüni saklaýar.

Syýahat düzgünleriniň ýeňilleşdirilmegi köpleri haýran galdyrdy. Sebäbi ABŞ-nyň hökümeti geçen hepde çäklendirmeleri ýatyrmagyň dogry wagt däldigini belläp geçipdi.

 

Birnäçe ýurt serhetlerini açýar

 

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle