TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

ABŞ-da ygtyýarnama alan ilkinji sanjym

ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi (FDA) Amerikanyň “Pfizer Inc” we Germaniýanyň “BioNTech” tarapyndan işlenip düzülen “Covid-19” ýokanjyna garşy sanjymy üçin hemişelik rugsatnama berdi.

Şeýlelik bilen, döwlet düzgünleşdiriji edarasy sanjymyň kliniki synaglaryň doly tapgyrynyň üstünlikli bolandygyny mälim etdi.

Bu, adaty düzgünlere laýyklykda ABŞ-nyň hökümetiniň doly we gutarnykly tassyklanan ilkinji Covid-19 sanjymydyr.

Mälım bolşy ýaly, ABŞ-nyň degişli edarasy dekabr aýynda adatdan daşary ýagdaý sebäpli “Pfizer/BionTech” sanjymyny wagtlaýyn ulanmaga rugsat beripdi. Şol bir wagtda “Moderna” hem-de “Johnson & Johnson” sanjymlary ýönekeýleşdirilen tertipde ygtyýarnama alypdy. Umuman alanyňda, 204 million amerikaly bu sanjymlardan aldy.

“Şu gün FDA ilkinji Covid-19 sanjymyny tassyklady. İPfizer / BionTechİ ady bilen tanalýan bu sanjym “Comirnaty” ady bilen satuwa çykarylar “-diýip, ABŞ-nyň degişli edarasynyň metbugat beýanatynda bellenilip geçilýär.

bu sanjym 16 we şondan ýokary ýaşly adamlara profilaktiki sanjym üçin tassyklandy.

FDA-nyň başlygy Jaent Wudstok sanjymyň howpsuzlygyna, netijeliligine we sanjym taýýarlananda ýokary hilli standartlarynyň berjaý edilendigini mälim etdi.

FDA-nyň bu rugsatnamasy döwlet edaralarynyň we hususy iş berijileriň öz işgärlerine hökmany sanjym girizmek mümkinçiligini giňeltjekdigi mälim edildi.

 

Anželina Joli “Instagramda” hasap açdy

Ýene-de okaň

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Teswirle