96 ýyldan soňra ýene-de 5:0-lyk ýeňiş

Angliýanyň Premýer-ligasynda “Liwerpul” topary myhmançylykda “Mançester Ýunaýted” toparyny 5:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşykda köp sanly garaşylmadyk netijeler gazanyldy.

Taryha giren duşuşykda Nabi Keita 5-nji minutda gol geçirip, toparyny1-0 hasabynda öňe çykardy. Şondna soňra 13-nji minutda Diogo Jota hasaby 2:0-a ýetirdi.

Duşuşygyň iň gowy futbolçylarynyň birine öwrülen Mohamed Salah 38-nji minutda hasaby 3:0, 45+5-nji minutda bolsa, hasaby 4:0-a ýetirdi.

Şeýlelikde, “Mançester Ýunaýted” topary Premýer-liganyň taryhynda ilkinji gezek bir duşuşygyň birinji ýarymynda öz derwezesine 4 pökgi geçirtdi.

Duşuşygyň ikinji ýarymynda, ýagny 50-nji minutda tapawutlanan Mohamed Salah hasaby 5:0-a ýetirip, “Mançester Ýunaýted” toparyna garşy “Old Trafford” stadionynda het-trik eden ilkinji Premýer-liga futbolçysy boldy.

Salah “Mançester Ýunaýted” toparynyň “Old Trafford” stadionynda 2003-nji ýylyň fewral aýyndan soňra, ýagny 18 ýyldan soňra 3 gol geçiren ilkinji futboly boldy.

Duşuşygyň 60-njy minutyndan soňra 10 müň janköýer stadiony terk etdi.

“Mançester Ýunaýted” topary 1925-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda 5:0 hasabynda utulypdy. Şondan soňra ilkinji gezek şeýle netije bilen ýeňlişe sezewar boldy.

 

“El Klasiko”: “Real Madrid” ýeňiş gazandyÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar