DÜNÝÄ

9 çagany dünýä inderdi

Malili zenan 9 çagany dnüýä inderdi. Onuň 5 gyzy we 4 ogly boldy. Marokkanyň Kazablanka şäherinde malili zenan 5 gyz hem-de 4 oglan, jemli 9 çagany dogurdy. Maliniň Saglygy goraýyş ministrliginiň habar bermegine görä, ýurduň raýaty Halime Sisiniň Kasablankadaky saglyk edarasynda çagalaryny dünýä inderendigini mälim edildi.

Enäniň hem-de 9 çagasynyň saglyk ýagdaýynyň kanagatlanarlydygy aýdylýar. Halime Sisi Maliniň paýtagty Bamakoda lukmançylyk barlagynda geçende göwresinde 7 çaganyň bardygy anyklanypdy. Şonuň üçin saglyk ýagdaýynyň gözegçilikde saklanmagy üçin 30-njy martda Marokka iberilipdi. Ýöne malili zenanyň 7 däl-de, 9 çagasynyň bolandygy mälim edildi.

Bu zenanyň Marokkadaky saglygy goraýyş edarasyndaky çykdajylary Maliniň hökümeti tarapyndan tölenendigi bellenilip geçildi.

 

Awstriýa: türkmen talyplaryna talyp hakly okuw mümkinçiligi

 

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar