TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Sanly koronawirus şahadatnamasy dörediler

Ýewropa Bileleşiginiň Komissiýasynyň başlygy Ursula fon der Lýaýen Ýewropa Bileleşiginiň Sanly Koronawirus şahadatnamasy barada ylalaşyk gazanandyklaryny habar berdi.

Koronawirusa garşy alnyp barylýan tagallalaryň çäginde sanjym etmek işleriniň giňden dowam etdirilýän döwründe ÝB ýurtlary Kovid-19 sanjym kepilnamasy barada ylalaşdy.

Ursula fon der Lýaýen bu barada özüniň jemgyýetçilik tory arkaly beren beýanatynda Ýewropa Bileleşiginiň Komissiýasynyň, Ýewropa Geňeşiniň hem-de Ýewropa Parlamentiniň sanjym şahadatnamasy babatda ylalaşandygyny belledi.

Ýewropa Bileleşiginiň sanly Kowid-19 şahadatnamasynyň Ýewropa Bileleşiginiň çäklerinde howpsuz hem-de aňsatlyk bilen syýahat etmäge mümkinçilik döretjekdigi mälim edildi.

Bu şahadatnamada koronawirus ýokanjyna garşy sanjym alanlar haýsy sanjymy urdurandygy, bu kesel bilen kesellänleriň immun derejesi hem-de Kowid-19 test netijeleri barada maglumatlar ýerleşdiriler.

Bu şahadatnama kagyz hem-de elektron görnüşde mugt berler. Bu şahadatnama bilen Kowid-19 ýokanjyna garşy ÝB tarapyndna ykrar edilen sanjymlary alanlar arkaýyn syýahat edip bilerler.

ÝB häzire çenli “BioNTech-Pfizer”, “Moderna”, “AstraZeneca” we “Johnson and Johnson” kompaniýalarynyň işläp düzen sanjymlaryny tassyklady.

 

Agata Kristiniň öýi satylýar

 

Ýene-de okaň

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Ýurdumyzyň dermanhana pudagynyň üsti ýetirildi

Teswirle