14-nji oktýabry Bütindünýä standartlar güni

Her ýyl 14-nji oktýabry Bütindünýä standartlar güni, birmeňzeş standartlary döretmek bilen baglanyşykly hereketleriň ähmiýetine adamlaryň ünsüni çekmek we on müňlerçe adamyň goşandyny gazanmak üçin döredilen halkara senedir.

1946-njy ýylyň bu güni Londonda milli standartlar guramalarynyň konferensiýasy açyldy. SSSR-i goşmak bilen 25 ýurda 65 delegat gatnaşdy. Işleriniň netijesi, Halkara standartlaşdyryş guramasy, ISO – halkara standartlaşdyryş guramasy (ISO) döretmek kararyna geldi.

1970-nji ýylda ISO-nyň prezidenti Faruk Sunter (Türkiýe) dünýä ykdysadyýetiniň standartlaşdyrylmagynyň ähmiýetini bellemek üçin 14-nji oktýabrda Bütindünýä standartlar gününi bellemegi teklip etdi.

Standartlaşdyrma, belli bir ugurda alnyp barylýan işleri tertipleşdirmek we ähli gyzyklanýan taraplaryň gatnaşmagy bilen, hususan-da, iş şertlerine we howpsuzlyk talaplaryna hormat goýmak bilen global optimal tygşytlylygy gazanmak üçin düzgünleriň döredilmegi we ulanylmagydyr.

Standartlaşdyrmagyň obýektleri, ylymda, tehnologiýada, senagat we oba hojalygy önümçiliginde, gurluşykda, ulagda, medeniýetde, saglygy goraýyşda we beýleki ugurlarda ulanylýan, gaýtadan ulanmak umydy bolan aýratyn önümler, kadalar, talaplar, usullar, terminler, bellikler we ş.m. milli ykdysadyýetde, şeýle hem halkara söwdasynda derwaýys işleriň biridir.

Saparowa Ogulbaýram

Türkmen döwlet maliýe institutynyň uly mugallymy

BMG-niň Baş Sekretarynyň orunbasary bilen duşuşyk

 

ÝENE-DE OKAŇ

«Ak toprak» hususy kärhanasy Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän ýyladyşhanada oňaýly şertlerde işlemek üçin 18 — 35 ýaş aralygyndaky gyz-gelinleri işe çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde bildiriş çap edildi. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 39-80-91, 39-80-50.   https://www.atavatan-turkmenistan.com/oz-ozuni-bejeryan-telefon-ekrany/
Alymlar millionlarça adamyň wagtyny we puluny tygşytlaýan polimer döretdiler. Alymlaryň pikiriçe, bu tehnologiýa sebäpli telefon ekranlary öz-özüni bejerer. Smartfonlar we beýleki akylly enjamlar soňky 10 ýylda durmuşymyzyň ähli ugurlaryna girdi. Häzirki wagtda bütin dünýäde milliardlarça akylly enjam ulanylýar. Köp ulanyjynyň iň uly gorkusy, ekranlaryň döwülmegi ýa-da çatlamagy bolup durýar. Käwagt olaryň ekranlary enjamyň bahasyna deň bolýan pursatlaryna hem gabat...
Meşhur suratkeş Winsent Wan Gog 1888-nji ýylda saglyk ýagdaýy sebäpli Fransiýanyň oba ýerlerinde ýaşap başlanynda "Meules de Blé" ("Bugdaý üýşmeleri") atly suratyny çekdi. Gog Arlesde bolup ýörkä, töweregindäki çopan durmuşyna aşyk boldy we "Meules de blé" bu döwürde öndüren hasyl temaly eserleriniň birine öwrüldi. Winsent Wan Goguň suraty 116 ýyldan soň auksiona çykarylýar. “Meules de Blé” (“Bugdaý üýşmeleri”) akwarel suraty...
“Forbes” tarapyndan taýýarlanan dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda birinji orny 3 aýyň içinde dördünji gezek üýtgedi. “Tesla” kompaniýasynyň baş direktory Ilon Maskyň paýnamalary 870 dollara çenli ýokarlandy. Ilon Mask iýul aýyndan soň ýene-de birinji orna çykyp, ikinji orunda durýan “Amazon” kompaniýasynyň eýesi Jeff Bezosyň arasyndaky tapawudy 20 milliard dollardan gowrak ýokarlandyrdy. Ine, täzelenen görnüşinde dünýäniň iň baý 10 adamynyň sanawy: ILON...
8-nji Hytaý-Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk forumy geçirildi. 2021-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda özara peýdaly söwda gatnaşyklarynyň täsiri bilen birlikde ykdysady gatnaşyklary we has ýaşyl ösüş strategiýalaryny diwersifikasiýa etmek üçin özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary maslahatlaşyldy. Hytaý metbugatynda bellenilip geçilişi ýaly, Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky söwda gatnaşyklary soňky 20 ýylda yzygiderli ösýär. Diňe 2020-nji ýylda Hytaýdan Merkezi Aziýanyň bäş...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
888FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar