TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

14-nji oktýabry Bütindünýä standartlar güni

Her ýyl 14-nji oktýabry Bütindünýä standartlar güni, birmeňzeş standartlary döretmek bilen baglanyşykly hereketleriň ähmiýetine adamlaryň ünsüni çekmek we on müňlerçe adamyň goşandyny gazanmak üçin döredilen halkara senedir.

1946-njy ýylyň bu güni Londonda milli standartlar guramalarynyň konferensiýasy açyldy. SSSR-i goşmak bilen 25 ýurda 65 delegat gatnaşdy. Işleriniň netijesi, Halkara standartlaşdyryş guramasy, ISO – halkara standartlaşdyryş guramasy (ISO) döretmek kararyna geldi.

1970-nji ýylda ISO-nyň prezidenti Faruk Sunter (Türkiýe) dünýä ykdysadyýetiniň standartlaşdyrylmagynyň ähmiýetini bellemek üçin 14-nji oktýabrda Bütindünýä standartlar gününi bellemegi teklip etdi.

Standartlaşdyrma, belli bir ugurda alnyp barylýan işleri tertipleşdirmek we ähli gyzyklanýan taraplaryň gatnaşmagy bilen, hususan-da, iş şertlerine we howpsuzlyk talaplaryna hormat goýmak bilen global optimal tygşytlylygy gazanmak üçin düzgünleriň döredilmegi we ulanylmagydyr.

Standartlaşdyrmagyň obýektleri, ylymda, tehnologiýada, senagat we oba hojalygy önümçiliginde, gurluşykda, ulagda, medeniýetde, saglygy goraýyşda we beýleki ugurlarda ulanylýan, gaýtadan ulanmak umydy bolan aýratyn önümler, kadalar, talaplar, usullar, terminler, bellikler we ş.m. milli ykdysadyýetde, şeýle hem halkara söwdasynda derwaýys işleriň biridir.

Saparowa Ogulbaýram

Türkmen döwlet maliýe institutynyň uly mugallymy

BMG-niň Baş Sekretarynyň orunbasary bilen duşuşyk

 

Ýene-de okaň

Türkmen milli mirasynyň belent sarpasy

“Täze eýýamyň üme dessury” atly döredijilik festiwalynyň döwlet tapgyry geçirildi

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri

Teswirle