DÜNÝÄ

1-nji oktýabr – bütindünýä kofe güni

Kofe güni dünýäniň dürli ýurtlarynda ýylyň dürli günlerinde bellenilýär. Şeýle-de bolsa, ilkinji gezek 1963-nji ýylda Londonda döredilen Halkara kofe guramasy 2014-nji ýylda 1-nji oktýabry – bütindünýä kofe güni hökmünde bellemek kararyna geldi. Kofe “coffea” görnüşinde bir agaç bolup, ol agajyň miwe tohumlaryny gowurmak we üwemek arkaly emele gelýär. Kofäniň nireden gelip çykandygy we nädip tapylandygy barada dürli hekaýalar we rowaýatlar hem bar. 1-nji oktýabr bütindünýä kofe güni, dürli kofe görnüşlerini wagyz etmek üçin gurnalan gündür. Adamlar dürli görnüşdäki kofeleri dadyp, olaryň lezzetlerine baha berýärler. Käbir ýurtlarda festiwal görnüşinde uly dabara bilen bellenilýär we birnäçe restoranlarda kofeler mugt paýlanylýar.

Türkmenistan Sankt-Peterburgda söwda öýüni açar

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Mejlisinde USAID-yň wekili bilen duşuşyk geçirildi

Wengriýada ahalteke atlarynyň görkezme çykyşlary geçirildi

ABŞ-nyň Türkmenistana bellenen ilçisi Elizabet Rud kasam kabul etdi

Donald Tramp resmi taýdan prezidentlige dalaşgär görkezildi

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi