TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

1 million doza sanjym biderek boldy

Nigeriýada möhleti geçen “AstraZeneca” sanjymynyň 1 million 66 müň dozasy ýok edildi.

Nigeriýanyň hökümeti “Covid-19”-a garşy göreşiň çäginde ýurda iberilen “AstraZeneca” sanjymynyň 1 million 66 müň dozasyny ýok etdi. Azyk, derman serişdelerini dolandyrmak we gözegçilik merkeziniň (NAFDAC) müdiri Mojisola Adeýeýe 11-19-njy oktýabrda ýurda iberilen “AstraZeneca” sanjymynyň 2,6 million dozasynyň köpüsiniň möhletiniň geçendigini aýtdy.

Adeýeýe möhleti geçen “AstraZeneca” sanjymynyň 1 million 66 müň dozasynyň ýurtda ýok edilendigini belläp, “Birnäçe synagdan soň sanjymy ýok etmek kararyna gelindi. Nigeriýalylary zyýandan goramak üçin olary ýok etmeli” -diýdi.

Nigeriýanyň Milli saglyk hyzmatlary guramasynyň (NPHCDA) müdiri Faýsal Şuaib metbugata beren beýanatynda hökümetiň sanjymlary indi gysga möhleti bilen kabul etmejekdigini aýtdy.

Nigeriýanyň saglyk ministri Osagie Ehanire geçen hepde beren beýanatynda: “Geçen aý raýatlara bir milliondan gowrak köne Covid-19 sanjymynyň berlendigi” baradaky aýyplamalary ret edipdi.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Afrika kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezi (Afrika CDC), Global sanjym birleşigi (GAVI) we saglyk toparlary bilen bilelikde 29-njy noýabrda beren beýanatyna görä, Afrika ýurtlaryna berlen “Covid-19” sanjymlary azyndan 10 hepde ulanmak möhletiniň bolmagy gerekdigini mälim edipdi.

 

Ferran Torres “Barselona” geçýär

Ýene-de okaň

Biletler Stambulda satylyp başlandy

Türkmenistandan Türkiýä adaty uçar gatnawlary başlaýar

Ata Watan Eserleri

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

Teswirle