BIZNES

Ýurdumyzda şalynyň ýokary hasyly öndüriler

Hormatly Prezidentimiz şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdumyzda 2021-nji ýylda şaly öndürmek hakyndaky Karara gol çekdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

2021-nji ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzda şalynyň ýokary hasylyny öndürmek babatda hasabat berildi.

Hasabatdan görnüşi ýaly, şu ýyl ýurdumyzda 18 müň 300 gektara şaly ekmek meýilleşdirildi we ondan 82 müň 400 tonna hasyla garaşylýar.

Daşoguz welaýatynda 8100 gektardan 35 müň tonna, Lebap welaýatynda bolsa 10 müň 200 gektardan 47 müň 400 tonna şaly hasylyny öndürmek göz öňünde tutulýar.

Bägül Maşadowa: Sungat bagynyň “Bägüli”

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär