BIZNES

Yslam ýurtlary koronawirusa garşy bilelikde göreşer

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde Yslam ösüş bankynyň dolandyryjylar geňeşiniň nobatdaky ýyllyk mejlisi geçirilýär.

1-4-nji sentýabr aralygynda Daşkentdäki Halkara kongresler merkezinde geçirilýän duşuşyga Yslam ösüş banky toparynyň düzümine girýän 57 döwletden ministrler hem-de resmi wekiliýetler Daşkent şäherine bardylar. Şeýle hem bu duşuşyga iri maliýe işewürliginiň 2 müňden gowrak wekili, hünärmenler, bilermenler hem-de metbugat wekilleri gatnaşýarlar.

Duşuşygyň esasy mowzugy Yslam ösüş bankynyň düzümine girýän ýurtlaryň pandemiýadan soň durmuş we ykdysady taýdan dikeldilmegi bolup durýar. Esasy çärelerden başga-da, ykdysadyýet, durnukly ösüş, saglygy goraýyş, bilim, yslam maliýeleşdirilmegi ýaly goşmaça sessiýalar geçiriler.

Daşkentdäki bu duşuşyk pandemiýa başlandan soňra ilkinji ýüzbe-ýüz ýagdaýynda geçirilen Yslam ösüş bankynyň ýyllyk mejlisi bolup durýar.

Yslam ösüş bankynyň ýolbaşçysy Muhammed Suleýman Al-Jasser bu barada beren beýanatynda: “Bu ýylky ýyllyk ýygnak, Bankyň agza ýurtlary üçin bu kynçylyklary çözmek üçin umumy meýilnamany düzmek üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär” – diýip belledi.

 

Aýyň täleýnamasy: Sentýabr

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar