SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýewropada “Sputnik V” sanjymy üçin barlaga başlandy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy Russiýanyň “Sputnik V” sanjymynyň Ýewropanyň derman serişdeleri gullugy (EMA) tarapyndan barlagynyň başlanmagyna ýokary baha berdi. Bu barada BSGG-niň Ýewropa boýunça sebit direktory Hans Klýuge habar berdi.

– Bu gowy habar diýip pikir edýäris. Russiýa Federasiýasynyň sanjymlary işläp düzmekde hakykatdanam giň we üstünlikli tejribesiniň bardygyny öňem aýdypdym. Sanjym ugrumyzy giňeltmegimiz zerurdyr – diýip, Klýuge gürrüň berdi.

Ýewropanyň lukmançylyk edarasy “Sputnik V” sanjymyny barlag etmek babatda degişli işe başlandygyny habar berdi. Bu barlagyň çäklerinde sanjymyň netijeliligi, howpsuzlygy we hili babatynda Ýewropa Bileleşiginiň ülüňlerine laýyk gelişine baha berler. Ýewropanyň edarasy oňyan baha beren halatynda, rus sanjymy 2021-nji ýylyň iýunynda ÝB-niň raýatlaryna sanjym edilmegi üçin üpjün edilip başlanar.

Häzirki wagtda Ýewropa sebitinde Wengriýa bilen Slowakiýa bu sanjymy öz ýurdunyň çäklerinde bellige aldylar.

Russiýanyň işläp düzen “Sputnik V” sanjymy jemi ilaty 1,1 milliarddan gowrak bolan 42 ýurtda bellige alyndy.

 

Maýmynlar hem sanjym edildi

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri