BIZNES

Ýewropa Birleşigi Türkmen telekeçilerini gutlaýar

Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti Türkmen telekeçilerini gutlaýar. Ýadyňyzda bolsa “Halal Dogan” hususy kärhanasynyň Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Awstriýanyň Wena şäherindäki wekilhanasynyň goldaw bermeginde öz öndüren pomidorlaryny Wenanyň bazaryna çykarandygy baradaky habary orient neşirine salgylanyp saýtymyza ýerleşdiripdik.

Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti özüniň Instagram hasabyndan Türkmen telekeçilerini gutlap şeýle diýdi:

Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti Awstriýanyň Wena şäherine ilkinji gezek türkmen pomidorlaryny elten türkmen telekeçileriniň tagallalaryny we üstünliklerini goldaýar.

Ýewropanyň bazaryna girmek aňsat däl. Siz şol derejä ýeten bolsaňyz, onda siz iň ýokary standarlara laýyk gelýärsiňiz. Gutlaýarys!

Derelere dolan owazlar: Ilşat Annamämmedow

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär