TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝETSPORT

Ýewro-2020: Ronaldo rekordlar bilen başlady

Ýewropa çempionatynyň iň soňky çempiony Portugaliýanyň milli ýygyndysy futbol boýunça Ýewropa çempionatyna uly hasaply ýeňişbilen başlady. Portugaliýanyň düzümindäki dünýäniň iň güýçli futbolçysy Kristiano Ronaldo bolsa çempionata 2 sany rekord bilen başlady.

ÝEWROPA ÇEMPIONATYNA IŇ KÖP GATNAŞAN FUTBOLÇY

Kristiano Ronaldo futbol boýunça Ýewropa çempionatyna iň köp gatnaşan futbolçy boldy. Ol mundan ozal, 2004-nji, 2008-nji, 2012-nji hem-de 2016-njy ýylllarda Ýewropa çempionatyna gatnaşdy. Ronaldoly Portugaliýa 2016-njy ýylda Ýewropanyň çempiony bolupdy.

Şeýlelikde 36 ýaşly hüjümçi 5 gezek Ýewropa çempionatyna gatnaşan ilkinji futbolçy boldy.

ÝEWROPA ÇEMPIONATYNYŇ IŇ KÖP PÖKGI GEÇIREN FUTBOLÇYSY BOLDY

Kristiano Ronaldo Portugaliýa bilen Wengriýanyň arasynda Budapeşt şäherinde geçirilen Ýewro-2020 çempionatynyň duşuşygynda 2 gezek tapawutlandy. Şeýlelikde Ronaldo Ýewropa çempionatlarynda geçiren gollarynyň sanyny 11-e ýetirip, Platininiň (9) rekordyny täzeledi. Ol Ýewropa çempionatynyň iň köp gol geçiren futbolçysy boldy.

PORTUGALIÝANYŇ ULY HASAPLY ÝEŇŞI

Ýewro-2020 futbol bäsleşiginiň çäklerinde “F” toparynyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Wengriýanyň Budapeşt şäherinde oýnalan duşuşykda Portugaliýa garşydaşy Wengriýany 3:0 hasabynda ýeňdi. Portugallar näçe erjel oýnasa-da, duşuşygyň soňky galan 10 minudyna çenli tapawutlanyp bilmedi. Portugaliýanyň gollary oýnuň 84-nji, 87-nji we 90-njy minutlarynda geçirildi. Ilki bilen Gerreýru tapawutlandy, soňra bolsa 84-nji minutda Ronaldo 11 metrlik jerime urgusyndan tapawutlandy we 90-njy minutda bolsa ýygyndysynyň 3-nji goluny geçirdi.

RONALDONYŇ UMUMY GOLLARYNYŇ SANY 106-A DEŇDIR

Ronaldo ýene-de bir rekorda golaýlaýar. Ol milli ýygyndynyň düzüminde geçiren duşuşyklarynda jemi 106 gol geçirdi. Häzirki wagtda bu ugurdaky rekord eýranly Ali Daýe degişlidir. Onuň gollarynyň sany 109-dyr. Ronaldo ýene-de 3 gol geçiren ýagdaýynda bu rekordyň hem eýesi bolar.

 

16-njy iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Halk Maslahatynyň Başlygy Fransiýada saparda bolar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň Dialogy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Katar-2022: Horwatiýa ilkinji ýarym finalçy

Teswirle