Ýewro-2020: Ronaldo rekordlar bilen başlady

Ýewropa çempionatynyň iň soňky çempiony Portugaliýanyň milli ýygyndysy futbol boýunça Ýewropa çempionatyna uly hasaply ýeňişbilen başlady. Portugaliýanyň düzümindäki dünýäniň iň güýçli futbolçysy Kristiano Ronaldo bolsa çempionata 2 sany rekord bilen başlady.

ÝEWROPA ÇEMPIONATYNA IŇ KÖP GATNAŞAN FUTBOLÇY

Kristiano Ronaldo futbol boýunça Ýewropa çempionatyna iň köp gatnaşan futbolçy boldy. Ol mundan ozal, 2004-nji, 2008-nji, 2012-nji hem-de 2016-njy ýylllarda Ýewropa çempionatyna gatnaşdy. Ronaldoly Portugaliýa 2016-njy ýylda Ýewropanyň çempiony bolupdy.

Şeýlelikde 36 ýaşly hüjümçi 5 gezek Ýewropa çempionatyna gatnaşan ilkinji futbolçy boldy.

ÝEWROPA ÇEMPIONATYNYŇ IŇ KÖP PÖKGI GEÇIREN FUTBOLÇYSY BOLDY

Kristiano Ronaldo Portugaliýa bilen Wengriýanyň arasynda Budapeşt şäherinde geçirilen Ýewro-2020 çempionatynyň duşuşygynda 2 gezek tapawutlandy. Şeýlelikde Ronaldo Ýewropa çempionatlarynda geçiren gollarynyň sanyny 11-e ýetirip, Platininiň (9) rekordyny täzeledi. Ol Ýewropa çempionatynyň iň köp gol geçiren futbolçysy boldy.

PORTUGALIÝANYŇ ULY HASAPLY ÝEŇŞI

Ýewro-2020 futbol bäsleşiginiň çäklerinde “F” toparynyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Wengriýanyň Budapeşt şäherinde oýnalan duşuşykda Portugaliýa garşydaşy Wengriýany 3:0 hasabynda ýeňdi. Portugallar näçe erjel oýnasa-da, duşuşygyň soňky galan 10 minudyna çenli tapawutlanyp bilmedi. Portugaliýanyň gollary oýnuň 84-nji, 87-nji we 90-njy minutlarynda geçirildi. Ilki bilen Gerreýru tapawutlandy, soňra bolsa 84-nji minutda Ronaldo 11 metrlik jerime urgusyndan tapawutlandy we 90-njy minutda bolsa ýygyndysynyň 3-nji goluny geçirdi.

RONALDONYŇ UMUMY GOLLARYNYŇ SANY 106-A DEŇDIR

Ronaldo ýene-de bir rekorda golaýlaýar. Ol milli ýygyndynyň düzüminde geçiren duşuşyklarynda jemi 106 gol geçirdi. Häzirki wagtda bu ugurdaky rekord eýranly Ali Daýe degişlidir. Onuň gollarynyň sany 109-dyr. Ronaldo ýene-de 3 gol geçiren ýagdaýynda bu rekordyň hem eýesi bolar.

 

16-njy iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar