Koronawirus pandemiýasynyň aralaşmagynyň öňüni almak maksady bilen ýurdumyzda öň girizilen öňüni alyş çäreleriň aradan aýrylmagy dowam edýär.  Bular baradaky habarlary biz Size yzygiderli ýetirip gelýäris. Ine, şu gün paýtagtymyzda ýerleşýän «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkezi hem gaýtadan işläp başlady.

 

Türkmenistan öňüni alyş çäklendirmelerini ýeňilleşdirýär