DÜNÝÄ

Ýelizaweta II käbir ygtyýarlyklaryny tabşyrýar

Beýik Britaniýanyň şa zenany Ýelizaweta II soňky 10 ýylda ilkinji gezek käbir resmi ygtyýarlyklaryndan boşadylýar.

“The Daily Mail” neşiriniň habaryna görä, döwlet baştutany hökmünde şa zenany Ýelizaweta II parlamenti açmak, premýer-ministri bellemek, döwlet saparlaryny amala aşyrmak we beýleki ýurtlaryň döwlet baştutanlaryny kabul etmek ýaly birnäçe resmi ygtyýarlyklary bar.

Mundan beýläk, şa zenany Ýelizaweta II käbir resmi ygtyýarlyklary ogly Uels mirasdüşer şazadasy Çarlzyň üstüne ýüklenýär. Şeýle hem parlamenti açmak ýaly käbir ygtyýarlyklar bolsa doly ýatyryldy.

Mälim bolşy ýaly, şa zenany Ýelizaweta II tagta çykmagynyň 70 ýyllygyny, ýagny platin ýubileýini belläp geçdi. Ol platin ýubileýini bellän ilkinji britan monarhydyr.

Onuň ýolbaşçylyk eden döwründe Beýik Britaniýada 14 premýer-ministr çalşyldy. Şol döwürde Uinston Çerçillden Boris Jonsona çenli 14 hökümet baştutany wezipesini amala aşyrdy.

 

Ronaldo toparyndan gitmek isleýär

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Ýaponiýadaky ykdysady we energetika maslahatyna gatnaşdy

Gazagystanyň Prezidenti Germaniýada saparda bolar

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky konsuly wezipä bellenildi

Olaf Şolz Merkezi Aziýanyň Prezidentleri bilen duşuşar

Türkmenistanyň Gruziýadaky ılçihanasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan brifing geçirdi

“Arçabil” myhmanhanasynda halkara media forumy geçirildi