TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ýelizaweta II diňe iki ýagdaýda tagtdan ýüz öwrüp biler

Beýik Britaniýanyň şazenany Ýelizaweta II özüni tagtdan ýüz öwürmäge eltip biljek iki ýagdaý barada düşündiriş berdi.

Biograf Metýu Dennisonyň nygtamagyna görä, şazenan bu mesele babatynda ýakyn garyndaşy Margaret Rouds bilen pikir alyşdy. Aýdylyşy ýaly, Ýelizaweta II garyndaşyna ýazan hatynda tagty diňe insult ýa-da Alsgeýmer keseline sezewar bolsa terk edip biljekdigini aýtdy.

Başga ýagdaýda onuň tagtdan ýüz öwürmegine hiç bir sebäp ýok. Ol öz borjuny bütin ömrüniň dowamynda berjaý etmäge taýýar.

Ýeri gelende aýtsak, Ýelizaweta II 1952-nji ýylyň 6-njy fewralynda ― 25 ýaşynda tagta çykdy. Ol Beýik Britaniýanyň taryhynda tagtda iň uzak wagtlap oturan Hökümdardyr. Şol bir wagtda ol dünýä boýunça hem iň uzak wagtlap hökümdarlyk eden şahsyýet we dünýäniň iň ýaşuly ýolbaşçy hasaplanylýar.

 

Bitkoin milli pul birligine öwrülip barýar

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle