«Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 7-nji tesiminiň 3-nji bendinden soň 4-nji bendi goşmagy we ýaşlaryň jemgyýetçilik, durmuş-ykdysady, medeni durmuşa işjeň gatnaşmaklaryny gazanmak maksady bilen, ýaşlaryň arasynda telekeçiligi ösdürmegiň guralyny işläp taýýarlamak teklip edildi.

Şunda telekeçiler tarapyndan döredilen kärhanalarda işleýän işgärleriň 75 göterimi ýaşlar bolsa, olary «ýaşlar kärhanasy» diýip atlandyryp, şeýle kärhanalary döwlet tarapyndan goldamak boýunça ýeňillikler göz öňünde tutulmalydyr.

 

Ýaşlar syýasaty Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ygtyýarlyklaryna geçiriler