TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Ýaponiýada raýatlara nagt pul goldawy berler

Ýaponiýada koronawirus ýokanjynyň ýurduň raýatlarynyň ykdysady bähbitlerine ýetiren zyýanyny azaltmak üçin nagt pul kömegini bermek göz öňünde tutulýar.

Ýurduň “Kýoda” habarlar gullugynyň habayrna görä, Ýapon hökümeti koronawirusyň ykdysadyýete täsiri netijesinde girdejisini ýitiren raýatlara nagt pul kömegini bermegi meýilleşdirýär.

Bu babatda taýýarlanan meýilnama görä, 18 ýaş we şondan kiçi 20 million adama 100 müň ýen (880 dollar) we pandemiýa bilen göreşde maliýe serişdelerine mätäç bolan hojalyklara 50 müň ýen (440 dollar) nagt berler.

Şeýle hem “My Number” atly şahadantamasy bolan raýatlara bolsa, 30 müň ýen (265 dollar) pul serişdeleriň paýlanmagy göz öňünde tutulýar.

Bu maliýe kömegi üçin ýurduň hökümeit tarapyndan goşmaça býujet taýýarlar. Ony hem ýurduň Mejlisiniň garamagyna hödürläp, şol tassyklanan býujetiň hasabyna raýatlara degişli kömekleri bermek göz öňünde tutulýar.

 

Şawkat Mirziýoýew täzeden prezident wezipesine girişdi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan we Sankt-Peterburg söwda öýlerini açmakçy

“KamAZ”-yň täze hyzmat ediş merkezleri açyldy

Gümrük ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

Teswirle