TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Windows 10”-yň nyşanlary çalşylýar

“3Dnews.ru” saýtynyň habar bermegine görä, “Microsoft Corporation” öz operasion ulgamynyň nyşanlaryny çalşar. Nyşanlaryň käbirleri “Windows 95”-iň döwründen  biziň günlerimize çenli üýtgedilmän galypdyrlar.

Döredijiler “Windows 10”-yň nyşanlaryny yzygiderli gowulandyrýarlar. Bu özgertmeleri şu ýylyň ahyrynda “Sun Valley” täzelenmesi bilen ulanyjylar üçin elýeterli etmek meýilleşdirilýär. Täze ulgam nyşanlarynyň peýda bolmalydygy şu ýylyň mart aýynda habar berildi, ýaňy-ýakynda bolsa “Microsoft”-yň könelişen nyşanlaryň ählisini täzelejekdigi belli boldy.

“Microsoft” kompanivasy “Sun Valley” täzelenmesine we “Windows 10”-yň täze daşky sypatyna degişli jikme-jik maglumatlary aýan etmäge howluganok. Bular barada giňişleýin informasiýa şu aýyň aýagynda döredijiler üçin geçiriljek konferensiýanyň dowamynda aýan ediler diýip, garaşylýar.

 

“Apple”-den öňe saýlandy

 

 

 

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle