TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Wiktor Orban Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty iberdi

Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatyny iberdi. Wiktor Orban gutlag hatynda wenger-türkmen diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli iň gowy arzuwlaryny beýan edipdir.

Bu gutlag hatynda şeýle diýilýär:

– Size we tutuş türkmen halkyna wenger-türkmen diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin. Şu geçen döwürde gatnaşyklar iki halkyň bähbidine özara hormat goýmak esasynda ösdürildi.

Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň we täze ulgamlarda giňeldilmeginiň Wengriýa üçin mundan beýläk-de ileri tutulýan ugurlaryň biri boljakdygyna Sizi ynandyrýaryn.

Size berk jan saglyk we jogapkärli işiňizde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw edýärin.

 

 

11 ýyldan soňra Italiýanyň çempiony boldy

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle